Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2003 – Formalita nebo užitečná věc – kontrolní a finanční výbory

2003 – Formalita nebo užitečná věc – kontrolní a finanční výbory

Formalita nebo užitečná věc?

KONTROLNÍ A FINAČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA

Nový zákon o obcích z roku 2000 zakotvil mimo jiné jako novinku kontrolní a finanční výbory zastupitelstva. Jsou tyto výbory formalita nebo jsou užitečná věc? A ví vůbec občané, co tyto výboru všechno mohou a co by měly? Patrně ne, i když leccos napovídá už jejich název.

 

Základní informace

 • Členy výboru volí zastupitelstvo. To také určuje, kdo bude jeho předsedou.
 • Počet členů není stanoven – musí však být minimálně tříčlenný a počet členů musí být lichý.
 • Výbor rozhoduje jako kolektivní orgán – tedy hlasování svých členů, a rozhoduje vždy nadpoloviční většina všech členů.
 • Členem výboru nemusí být člen zastupitelstva, ale kterýkoli občan, pouze předsedou musí být člen zastupitelstva.
 • naopak se členem těchto dvou výboru nemohou stát starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Proč? Výbor kontroluje velmi často jejich práci.
 • Zastupitelstvo může zřídit výborů, kolik uzná za vhodné. Vždy však musí zřídit právě výbor kontrolní a finanční, protože jim zákon přikládá velkou důležitost. Samostatně také proto stanoví jejich úkoly.

A co tedy mají výbory dělat?

Obecně výbory plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo. Finanční a kontrolní výbor však mají privilegované postavení, a mohou a musí více.

·       Finanční výbor

1.     provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

Například v Mohelnici by se tak finanční výbor měl zabývat

 • vlivu odpouštění nájmu Esmu na městský rozpočet
 • zda peníze vydané na investice např. do bazénu tam skutečně skončily
 • čí vinou se platí různé pokuty
 • kdo ponese náklady za prohrané soudy
 • zda není rozpočet vystavěn na nejistých příjmech
 • zda jsou všechny jeho výdaje hospodárné
 • zda je prodej konkrétního nemovitého majetku dobrým krokem apod.

2.     plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 • zatímco výše uvedené by měl dělat výbor z vlastní iniciativy a pravidelně o tom informovat zastupitelstvo, zde plní to, co mu zastupitelstvo uložila „navíc“
 • Kontrolní výbor
 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena

– to znamená, že kontroluje zda jsou v souladu se zákonem, zda byla přijatá usnesení opravdu splněna, zda nebyly smlouvy uzavřeny v rozporu s těmito usneseními, zda jsou v usneseních všechny podstatné náležitosti apod.

 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
 • kontroluje činnost ostatních výborů z hlediska zákonnosti, v tomto směru kontroluje obecní úřad v případech samostatné působnosti, tedy výbor musí mít dost dobrý přehled o platné legislativě
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
 • A opět platí, že zatímco výše uvedené by měl dělat výbor z vlastní iniciativy a pravidelně o tom informovat zastupitelstvo, zde plní to, co mu zastupitelstvo uložila „navíc“

Rychlé uvedení výborů do aktivní činnosti je dost důležité.

V Mohelnici je dnes situace následující:

 1. V březnu byl na druhý pokus zvolen předseda kontrolního výboru Mgr.Miroslav Hloušek. Členové doposud zvoleni nebyli a výbor nepracuje.
 2. V únoru byl zvolen předsedou finanční výboru Mgr.Petr Wolf, tč.dlouhodobě nemocný člen zastupitelstva. Členové zvoleni nebyli a výbor nepracuje.

V ostatních městech je obvyklé, že do čela výborů bývá volena opozice v zastupitelstvu, má-li na tyto funkce kandidáty. Proč? Je to záruka opravdu skutečné kontroly. Jsou-li v čele výborů příslušníci faktického vedení radnice, těžko budou kontrolovat sami sebe, a pokud na něco náhodou opravdu přijdou, ztěží to budou oznamovat veřejnosti.

Mohelnická opozice kandidáty měla a také je do funkcí navrhla:

Do funkce předsedkyně kontrolního výboru Mgr.Janu Hamplovou, advokátku, která získala od voličů 1518 hlasů (o 285 více než v minulých volbách). Hlavní argument byl odbornost a záruka kvalitní a aktivní kontrolní činnosti.

Těsnou většinou 11 hlasy byl zvolen Mgr.Hloušek, pedagog, který naopak od minulých voleb ztratil 698 hlasů voličů (získal 589 hlasů).

Do funkce předsedkyně finačního výboru Ing.Martinu Jeřábkovou, daňovou poradkyni, od voličů získala 1136 hlasů.  Ing.Jeřábková zvítězila s městem Mohelnice ve sporu o informace, v čem spočívaly mimořádné úkoly úředníků, a také odhalila, že zastupitelé si neoprávněně vypláceli desítky tisíc korun na odměnách.

Těsnou většinou 11 hlasy byl zvolen Mgr.Petr Wolf, pedagog, který získal 606 hlasů voličů (o 157 hlasů méně než v minulých volbách. Nyní dlouhodobě nemocen, volby se neúčastnil.

 

Pokud jde o politické rozložení, pak je následující:

Koalici dnes tvoří ODS (28,41%), US-DEU (8,01%) a KSČM (13,04%).

Opozici dnes tvoří ČSSD (27,06%), KDU-ČSL (7,77%) a Nezávislí (4,88%).

Předsedy výborů tak nabízela druhá nejsilnější volební strana v Mohelnici, která za ODS zůstala o pouhých 1,35 %, neboť ODS od minulých voleb ztratila a ČSSD získala. Nabízela předsedy odborně vybavené a s velmi vysokým mandátem voličů. Tedy nikoho „do počtu“, ale zastupitele aktivní a mající důvěru lidí.

Koalice dala přednost „svým“ zástupcům, tedy hodlá kontrolovat sama sebe.

Tedy prozatím máme ve městě složení orgánů následující:

Rada města:                                ODS + ODS +  ODS + ODS + US-DEU + US-DEU + KSČM

Předseda dozorčí rady ESMO:   KSČM

Jednatelé ESMO:                        ODS + KSČM

Jednatelé Lesy s.r.o.:                  ODS + US-DEU  

Kontrolní výbor:                           US-DEU

Finační výbor:                              KSČM

Tedy stále platí vyslovené: „Vítěz bere vše“.

Závěr?

Až uslyšíte, že opoziční zastupitelé nechtějí pracovat, vzpomeňte si na tuto tabulku.

Není to prostě pravda. Opoziční zastupitelé nesmějí pracovat, protože vítěz o jedna celá skoro nic se rozhodl, že si „vezme vše“. Je to správné? Chtěli to takto voliči? Ne. Ale nyní se mohou jenom dívat. Pokud jde o opoziční zastupitele, pak jen na nich záleží, zda něčemu podobnému budou chtít přihlížet za situace, kdy se jim vzkazuje:

My si rozebereme vše, a vy jste jen do počtu. Bez ohledu na Vaše hlasy, protože Vaši voliči nám jsou ukradení. Že to bylo „o fous“? Ale to je přece jedno! Vítěz bere vše.“ 

Nevím zda se kolegové probudili ve středověku. Možnost jít do funkcí za příslušnost k jedné straně jsme tu už taky měli. V Mohelnici jsme to zdokonalili – zde si můžete vybrat mezi třemi, a pak máte zelenou. Děkuji, nechci. Na to si těch patnácti set hlasů od mohelnických hodně vážím. Jak se rozhodnu do budoucna nevím. Vím jediné – že budu myslet právě na ně. Totalitní triumvirátní systém tady přece nechceme nikdo.

© Mgr.Jana Hamplová