Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2005 – Veřejné zakázky IV.

2005 – Veřejné zakázky IV.

Zákon o zadávání veřejných zakázek – V. [1]

Způsob zahájení zadávacího řízení (§ 41 a násl.)

Zadávací řízení je zahájeno

 1. uveřejněním oznámení otevřeného řízení[2]
 2. uveřejněním oznámení užšího řízení [3]
 3. uveřejněním oznámení jednacího řízení s uveřejněním[4]

nebo

d) výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Zákon stanovuje pro dané druhy zadávacího řízení přesné náležitosti formuláře, který slouží k jejich oznámení.

Obsah formuláře pro oznámení otevřeného řízení a užšího řízení

 • identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §29 odst. 3
 • informace o předmětu veřejné zakázky
 • informace o nabídce
 • informace o zadávacím řízení a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

Podrobnosti – vzor formuláře, postup jeho vyplnění, formy odeslání –  stanoví právní předpis.

V zásadě platí, že zadávací podmínky, tedy obsah formuláře, schvaluje rada obce, a tam, kde rada není, starosta obce. Zastupitelstvo nemůže o daných věcech jednat a rozhodovat, protože by tak muselo činit veřejně, což je v rozporu s účelem zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména se zásadou rovného zacházení se všemi zájemci. V menších obcích, kde není rada, však starosta obce často nechce nést takovou odpovědnost, a pak řeší věc neformálně. Své názory a návrhy projedná se zastupiteli na pracovní schůzce zastupitelů. Zde zastupitelstvo samozřejmě nerozhoduje, ale pouze diskutuje, a starosta má možnost zjistit jejich názory. Toto seznámení zastupitelstva s problematikou je možné zachytit v následujícím zápisu ze zasedání zastupitelstva, kde může být uvedeno že starosta schválil zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky, s jehož obsahem seznámil na pracovní poradě členy zastupitelstva. Je to určité řešení situace, na kterou zákon o obcích nepamatuje, kterou si ale praxe řešit vynutila.   

Zákon dále stanoví podrobnější úpravu u užšího zadávacího řízení, a to následovně:

 1. Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nesmí být nižší než 5 a vyšší než 20. Tzn. pokud by měl být počet jiný, je nutné použít jinou formu zadání.
 2. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v užším řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Naléhavost by měla být dána objektivně, nikoli subjektivně, a měla by být objektivně zjistitelná a odůvodnitelná. Kratší doba totiž znamená určité omezení zájemců, resp. je pro ně přísnější podmínkou.
 3. Běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení užšího řízení. Marné uplynutí lhůty pochopitelně nejde prominout, a to ani na žádost. To znamená, že ani starosta, ani rada, ani zastupitelstvo nemůže udělat výjimku, i kdyby chtělo. Kdyby ji přesto udělilo, bylo by to napadnutelné dalšími zájemci.

Předběžné oznámení (§ 29 zákona)

Obcí a měst se týká rovněž povinnost zakotvená v § 29 zákona, a to dopředu oznamovat uvažované zadávání veřejné zakázky.[5] To se však dotýká jen většího finančního objemu, konkrétně pokud celková předpokládaná cena všech těchto zakázek činí v souhrnu nejméně

a) 750 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na dodávky nebo na služby (se zákonnými výjimkami) nebo

b) 5 000 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na stavební práce.

Pozor: Tyto finanční limity se tedy netýkají jedné zakázky, ale všech veřejných zakázek, které hodlá zadavatel zadat v tom roce, v součtu. Pokud tohoto součtu dosáhne (což je patrné s plánu výdajů v rozpočtu), je povinen splnit povinnost předběžného opatření.

Náležitosti předběžného opatření stanoví zákon, a používá se též vzorový formulář. 

Kvalifikace dodavatelů (§ 30 a násl. zákona)

Kvalifikační předpoklady byly oříškem už v předchozím zákoně o zadávání veřejných zakázek, a i v zákoně novém jde o velmi podstatnou část právní úpravy. Lze říci, že pokud dodavatel nesplní kvalifikační předpoklady, nemůže být brán v potaz v kterémkoli druhu řízení. Zcela jasně to konstatuje § 30, odst.1: „Předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je splnění kvalifikace.“

Splnění kvalifikace

Splněním kvalifikace podle zákona se rozumí následující

 1. splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v §31.

Základní kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání uvádí následující tabulka

Kvalifikační předpoklad Prokazuje se Poznámka
Dodavatel[6] není v likvidaci Prohlášením  
V uplynulých 3 letech nebyl na dodavatele prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku Prohlášením  
Dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky Prohlášením  
Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o FO. Výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců U podlimitních veřejných zakázek prohlášením.   Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce
Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Prohlášením S výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.  
Zadavatel může vyloučit uchazeče, který byl v posledních 3 letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce. Tzn. vyloučit ho nemusí, jde o jeho subjektivní úvahu.
 • splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezí odpovídající úroveň finanční, ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky

a) Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti [7]

Finanční a ekonomickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce

 • vyjádřením banky, u níž má uchazeč nebo zájemce veden běžný účet, o schopnosti uchazeče nebo zájemce plnit své finanční závazky,
 • účetní závěrkou v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazeče nebo zájemce stanovena
 • výkazem celkového obratu uchazeče nebo zájemce a obratu dosaženého za provedené práce, dodávky zboží nebo poskytnutí služeb za předcházející 3 účetní období, nebo
 • dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.

Aby uchazeč věděl, jak má svou ekonomickou způsobilost prokazovat, je zadavatel je povinen v oznámení nebo ve výzvě stanovit způsob prokázání finanční a ekonomické způsobilosti. To znamená, že pokud něco takového žádá, musí říci přesně co žádá, jinak je jeho požadavek v rozporu se zákonem, neboť je neurčitý. 

Uchazeč nebo zájemce může navíc prokázat svou finanční a ekonomickou způsobilost i jinými doklady, než které byly zadavatelem požadovány, pokud je zadavatel uzná. To znamená, že lze zaslat i jiné doklady, vždy však ty, které zadavatel vyžaduje, pokud existují. Připuštění jiných dokladů je závislé na zadavateli.

Naopak sám uchazeč nebo zájemce se smí rozhodnout v případě podlimitní veřejné zakázky o tom, že prokázání požadované finanční a ekonomické způsobilosti nahradí prohlášením.

b) Prokazování technické způsobilosti [8]

Technickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce různým způsobem podle toho, zda jde o

 • veřejné zakázky na stavební práce
 • veřejné zakázky na dodávky
 • veřejné zakázky na služby

Pro přehlednost uvádíme způsoby prokazování technické způsobilosti v tabulce.

Veřejné zakázky na stavební práce Veřejné zakázky na dodávky Veřejné zakázky na služby
osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, zvláště osob, které jsou odpovědné za provádění prací seznamem významných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby dodání a připojením osvědčení vydaného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o provedení dodávky, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého objednatele získat osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytnutí služeb
seznamem nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let s připojenými osvědčeními vyhotovenými objednatelem o řádném provedení nejdůležitějších staveb, případně prohlášením dodavatele o řádném provedení nejdůležitějších staveb, není-li možno takové osvědčení od objednatele získat; z těchto osvědčení musí vyplývat rozsah, doba a místo provedení prací obdobného charakteru, zda práce odpovídaly technickým požadavkům a zda byly řádně dokončeny popisem technického vybavení, opatření k zabezpečení jakosti a možností pro zabezpečení výzkumu a vývoje seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat
přehledem provozních a technických zařízení, jež má k dispozici pro provedení prací vzorky, popisy a fotografiemi zboží určeného k dodání, jejichž pravost musí být prokázána, pokud to vyžaduje zadavatel přehledem o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování služeb
přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky, nebo přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na provedení prací bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce osvědčeními vystavenými příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, které dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky
  kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo jeho jménem, a jestliže je to nutné, také kontrolou opatření a vybavení pro zabezpečení jakosti, výzkumu a vývoje, jestliže zboží, které se má dodávat, je složité nebo je-li výjimečně požadováno pro zvláštní účel, nebo přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na dodávání zboží bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce opatřeními k zabezpečení jakosti
    kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo příslušným úřadem státu, v němž má uchazeč nebo zájemce sídlo nebo bydliště, a jestliže je to nutné, také kontrolou opatření a vybavení pro zabezpečení jakosti
    uvedením části veřejné zakázky, kterou uchazeč nebo zájemce zamýšlí zadat jiné osobě, nebo přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na poskytování služeb bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce

Zadavatel je povinen v oznámení nebo ve výzvě stanovit způsob prokázání technické způsobilosti, aby uchazeč nebo zájemce věděl, co má přiložit.

Uchazeč nebo zájemce v případě podlimitní veřejné zakázky může nahradit prokázání požadované technické způsobilosti prohlášením.

 • prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii a prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

V praxi to znamená, že uchazeč nebo zájemce předkládá vždy vydaná živnostenská oprávnění (koncese aj.), a je-li PO (nebo FO zaspanou v obchodním rejstříku) , předkládá i výpis z obchodního rejstříku. Tedy nepostačuje jen výpis z OR. Požadavky na splnění kvalifikace včetně dokladů požadovaných k jejich prokázání uvede zadavatel v oznámení zadávacího řízení.

Důležitá ustanovení

 1. Zadavatel není oprávněn požadovat splnění kvalifikace nad rámec požadavků na splnění kvalifikace stanovených úplným výčtem v oznámení zadávacího řízení.

To znamená, že zadavatel je povinen respektovat plně to, co výslovně uvedl, a není oprávněn požadavky zvyšovat, nebo, v širším výkladu, přihlížet k tomu, přiloží-li uchazeč nebo zájemce více dokladů. Pokud by tedy vybral zájemce jen z toho důvodu, že poskytl doklady nad rámec toho, co zadavatel požadoval, toto odůvodnění by neobstálo. 

 • Zadavatel je povinen omezit rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel tedy nesmí chtít informace, které nesouvisejí s předmětem zakázky. Je to určitá obrana proti tomu, kdyby zadavatelé chtěli zkoumat situaci pro některou další zakázku apod.

 • U veřejných zakázek na stavební práce mohou zájemci a uchazeči k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Takové osvědčení nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Tato náhrada závisí na vůli uchazeče či zájemce. Uvedený doklad nesmí zadavatel odmítnout.

Pokračování.

© Mgr. Jana Hamplová

advokátka


[1] Zákon č.40/2004 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)

[2] zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek a zadavatel je povinen je uveřejnit

[3] V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit. Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nesmí být nižší než 5 a vyšší než 20.

 1. [4] jestliže v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení byly podány pouze neúplné nabídky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky – jedná se tedy o možnost dotáhnout do konce ne zcela „povedené“ otevřené nebo užší řízení. Pokud navíc zadavatel vyzve k jednání všechny uchazeče, nemusí jednací řízení „s uveřejněním“ už ani zveřejňovat.
 2. ve výjimečných případech, jestliže povaha stavebních prací nebo služeb nebo povaha rizik s nimi spojených neumožňuje stanovit celkovou cenu předmětu předem

[5] Na počátku kalendářního roku, nejpozději však do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu, z něhož bude veřejná zakázka hrazena, je zadavatel povinen předběžně oznámit veřejné zakázky, které hodlá zadat v tomto kalendářním roce

[6] Má se na mysli „uchazeč nebo zájemce“

[7] § 32 zákona

[8] § 33 zákona