Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2009 – Kroniky obcí a měst – OTÁZKY A ODPOVĚDI

2009 – Kroniky obcí a měst – OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kroniky obcí a měst v otázkách a odpovědích

Základní právní úpravu dotýkající se kronik obcí a měst najdeme v zákoně číslo 132/2006 Sb. o kronikách obcí. Právní úprava je velmi stručná, a ne vždy v ní nalezneme odpověď na situace, které v obci mohou vzniknout. Pokusme se některé otázky zodpovědět. 

Musí obec kroniku vést?

Vést kroniku je povinnost každé obce a města. To znamená, že obec se nemůže rozhodnout, že kroniku obce nepovede. Tomu napovídá ustanovení zákona v § 1., které říká, že „Obec vede kroniku….“, nikoli „Obec může vést kroniku…“. Vedení kroniky lze proto obci teoreticky nařídit v rámci dozorové působnosti MV ČR, ovšem prakticky si neumím představit, jak by se to realizovalo. Patrně zpětně poté, co by si to někdo vzal v obci na starost.

Musí být kronika psaná ručně, nebo ji lze psát elektronicky?

V řadě obcí a měst se kronika ručně píše, buď se setrvačnosti, nebo proto, že se to obci jeví pro kroniku příhodnější a tradiční, anebo také proto, že obec neví, že lze kroniku podle právní úpravy psát už i na počítači. Kronika tedy může mít dvojí podobu:

  1. ručně psaná kniha s číslovanými listy
  2. vytištěné a následně svázané a očíslované listy (listy se vážou vždy po uzavření kalendářního roku) na papíru pro dokumenty

Jako kronika se tedy např. nemůže objevit vytištěný text na jednotlivých listech zakládaný pouze v šanonu apod., vždy musí jít o svázaný dokument.

Mohou se ke kronice přikládat nějaké přílohy?

Jistě, zákon s tím naopak přímo počítá. Podle jeho textu je „Nedílnou součástí kroniky příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.“

Jak se příloha zajišťuje, již upraveno není, možné to může být tak, že příloha, pokud jde o listinu, je přímo svázána do knihy (v případě vedení v elektronické podobě a následné vazbě), nebo v případě ručně psané knihy je v ní na přílohu uveden odkaz, resp. seznam příloh se v kronice objeví.

Bezpečí kroniky

„Obec je povinna zabezpečit kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu“ – protože ztráta či zničení znamená škodu nikoli majetkové, ale historicky nenahraditelné hodnoty. Pokud se tak ovšem nestane a kronika je zničena (odcizena, ztracena), sankce v podstatě neexistuje. Zákon rovněž neříká, jak se tato bezpečnost zajišťuje. Obvyklé bývá jednak její uložení například v trezoru – mechanická ochrana, anebo hlavně duplicitou zápisů.

Kolik může být originálů kronik?

Originál je vždy jen jeden, ostatní může být opis, byť s vlastnostmi originálu.

Jak často musí obec kroniku doplňovat?

Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec, to znamená jeden z jejich orgánů. Protože zákon o obcích neupravuje, který z orgánů obce, platí tato pravidla:

  1. Kde je rada obce, tak zápis schvaluje rada obce v případě, že si zastupitelstvo schválení zápisu nevyhradilo.
  2. Kde není rada obce, schvaluje zápis starosta obce, pokud si zastupitelstvo schválení nevyhradilo.
  3. Zastupitelstvo tam, kde si toto schvalování vyhradilo.

Co když se kronika píše, ale zápis se neschvaluje?

Je nutné toto schválení alespoň dodatečně udělat, ať už za jakékoli období, aby se jednalo o historicky věrohodný dokument, který prošel správnou procedurou. 

Je schválený text zápisu do kroniky dogma, nebo do něho může někdo mluvit?

Do kroniky může nahlédnout v podstatě každý, a to ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Lze nahlížet i do opisu kroniky například v počítači, pak kronikář nemusí být přítomen.  Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. O opravě, změně a doplnění rozhoduje ten orgán, který schvaluje zápis.

Lze pravdivost zápisu přezkoumat?

Ještě takový případ neznám, ale může se stát, že zápis byl proveden tak, že obsahuje nepravdivý údaj, například o konkrétní osobě. Umím si představit, že se tato osoba domůže soudně opravy zápisu, pokud má na tom naléhavý právní zájem. Například kdyby bylo uvedeno, že starosta obce byl odvolán všemi hlasy, zatímco on nebyl odvolán, ale sám odstoupil, domůže se opravy podle pravdy.

 © Mgr. Jana Hamplová

advokátka