Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2009 – Stadiony a jiná podobná zařízení v majetku obcí a měst

2009 – Stadiony a jiná podobná zařízení v majetku obcí a měst

Stadiony, tělocvičny a hřiště v majetku obcí a měst

2007 – Obce a města vlastní mimo komerčních budov, bytů, pozemků apod. i řadu jiných nemovitostí, s nimiž nějakým způsobem nakládají. Nejčastěji to bývají sportoviště nebo budovy ke sportu určené, které jakoby se vymykaly svým určením i režimem užívání zákonu o obcích, konkrétně § 39, odst. 1) a 3). Ačkoli v konkrétních případech by se mohlo zdát lpění na dikci zákona v citovaných ustanoveních “přitažené za vlasy”, nelze přijmout jiný závěr, než ten, že ani v případě uvedených nemovitostí nelze činit výjimky.

PRONÁJMY a VYPŮJČKY

 Co říká zákon

Připomeňme znění zákona o obcích:

§ 39, odst.1)

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr obce může obec zveřejnit též způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměrnezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

§ 39, odst. 3)

Ustanovení odst. 1) se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobukratší než 30 dnů.

Proč taková přísnost?

Je nutné si uvědomit především úmysl zákonodárce, proč podřadil obce a města tomuto přísnému režimu, který navíc sankcionuje absolutní neplatností právních úkonů. Důvodů je několik.

  1. Transparentnost

Jedním z důvodů je jistě zájem, aby se občané obce či města mohli dozvědět, co se s nemovitým majetkem bude dít, a to zcela transparentním způsobem – tedy zveřejňuje se povinně v podstatě téměř vše bez výjimek.

  1. Taxativně uvedené výjimky zabraňující “lidové tvořivosti” radnic – jednotnost aplikace

Pokud vůbec existují výjimky, jsou stanoveny vyčerpávajícím způsobem a nelze se od nich odchýlit. To jsou citované byty (což není zrovna šťastná volba), hrobová místa a pronájem či výpůjčky na dobu kratší než 30 dnů. Ani toto opatření není náhodné – zákonodárce dal jednotný výklad a proto praxe obcí a měst nebudou odlišné.

  1. Kontrola ze strany veřejnosti a přiměřená informovanost

Tyto dva body spolu úzce souvisí. Aby si občan mohl udělat úsudek o tom, jak se s nemovitým majetkem nakládá, musí být informován, a aby mohl eventuelně vznést připomínku, musí to vědět předem. V této souvislosti uveďme povinnost obce s majetkem řádně hospodařit.

  1. Rovné šance

Zveřejňování je také patrně jediným způsobem, jak lze seznámit veřejnost s možností pronájmů a výpůjček podobných zařízení. Nemůže se tak stát, že se do těchto prostor dostanou jen ti, které to zkrátka “napadne”, resp. vejde ve známost, že něco podobného vůbec lze.

Sportoviště jsou také nemovitostmi

Přestože všechna uvedená zařízení jsou komerčně ztrátová, anebo dochází k jejich půjčování prakticky zdarma, není ze všech výše uvedených důvodů zvolit jiný režim, než určuje § 39 zákona o obcích.

I zde dochází k plnění ve prospěch někoho, i zde se obecní majetek pronajímá nebo půjčuje na dobu delší než 30 dnů, protože není rozhodné, zdali se to děje na několik hodin týdně nebo každý den. Rozhodné je jen období, na které se uzavírá příslušná smlouva.

Postup podle zákona

Hodlá-li tedy obec či město pronajmout nebo zapůjčit jakýkoli nemovitý majetek (mimo taxativně uvedených výjimek), bez ohledu na to, že souběžně uzavře více smluv a rozdělí pronájem či výpůjčku po hodinách či dnech, musí záměr zveřejnit zákonem stanoveným způsobem a rozhodnout v příslušných orgánech obce či města, hodlá-li uzavřít smluvní vztah na období delší než 30 dnů.

Výhody tohoto řešení

Možná se bude řadě obcí a měst zdát tento postup zbytečně komplikovaný (a možná to tak v některých případech skutečně bude), ale rozhodně převažují pozitiva. Uveďme ta základní:

  1. Celý proces bude zcela průhledný a radní se vyhnou následným výtkám, že špatně rozhodli
  2. Najde se více zájemců o využití těchto zařízení, což se může ukázat např. ve vztahu k volnému času mládeže jako velký přínos
  3. Občané budou informováni o dění v těchto zařízeních a průběžnou kontrolou se přejde řadě spekulací
  4. Celý proces nepřímo přinutí obce a města k systémovému přístupu nakládání s těmito zařízeními, ke stanovení pravidel nájmů a výpůjček

Závěr je tedy jednoznačný: Dochází-li k pronájmům a výpůjčkám stadionů, hřišť, tělocvičen apod., a jedná-li se o nájem či zapůjčení v období delším než je 30 dnů, je nutno se řídit § 39, odst 1) zákona o obcích.

© Mgr. Jana Hamplová

advokátka