Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2010 – Moderní obec – dotaz – exekutor

2010 – Moderní obec – dotaz – exekutor

Dotaz:

Máme při s exekutorským úřadem, který nám poslal dražební vyhlášku na vyvěšení s tím, abychom tam ale nejdříve „začernili“ osobní údaje, tj. rodná čísla. Na fyzickou úřední desku to není problém, ale co se týče elektronické, tam bych to musela nejdříve vytisknout, začernit a znovu neskenovat a pak teprve vkládat na desku. Kdybychom toto měli dělat každému žadateli o vyvěšení, museli bychom přijat jednu pracovnici, která by dělala jen vyvěšování.

Takže jsem je požádala, aby nám dokument poslali v takové podobě, v jaké to požadují vyvěsit. Opravdu nevím, že by bylo naší povinností dělat nějaké úpravy cizích vyvěšovaných materiálů. Na mou výzvu nereagovali a teprve po měsíci po tom začali pátrat, proč to nebylo zveřejněno a začali mi vyhrožovat, že je to moje povinnost. Cituji z jejich dopisu:

„Povinnost vyvěsit vyhlášku vám ukládá ustanovení „ 336c odst. 1 písm e) ve spojení s odstavcem 3, o.s.ř. V případě, že tento dokument obsahuje osobní údaje podléhající anonymizaci ve smyslu příslušných ustanovení zákona na ochranu osobních údajů, leží tato povinnost rovněž na orgánu, který údaje zveřejňuje, tedy na vašem úřadu. Soudnímu exekutorovi zákon neumožňuje, aby vašemu úřadu zasílal dražební vyhlášku v jakékoli upravené podobě.“

Máme opravdu takovou povinnost? V nějakém metodickém materiálu jsem dokonce našla, že vůbec nejsme povinni převádět cizí dokument do elektronické podoby, ale že nám to v této podobě musí žadatel zaslat. Tak nevím.

§336c >>

Novela č. 267/2006 Sb. s účinností od 1.1.2013

Judikatura SSRS – civilní

(1) Dražební vyhlášku soud doručí:

a) oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manželu povinného, osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly,

b) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání),

c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění,

d) příslušnému katastrálnímu úřadu,

e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost.

(2) Osobám uvedeným v odstavci 1 písm. a) soud dražební vyhlášku doručí do jejich vlastních rukou.

(3) Soud vyvěsí v den jejího vydání dražební vyhlášku na úřední desce soudu a požádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým, a příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí současně sejme z úřední desky soudu.

j) správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

k) zpracovatelem každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona,

l) zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu,

§13

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.

© Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

advokátka