Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2018 – Moderní obec – předání funkce

2018 – Moderní obec – předání funkce

Na radnicích se musíme vypořádat i s tím, co zákon vůbec neřeší

aneb

Jak předat funkci starosty, až „to přijde“

Volby s sebou přináší nejen výhry, ale i prohry. Nebo dobrovolné konce v nejvyšší funkci obce či města. Obojí je smutné, bolavé a rozhodně to mění život hlavního aktéra či aktérky.

Stejně však je smutné to, že zákon o obcích na tuto situaci nijak nepamatuje. Neuškodí se proto připomenout, jak je to s předáním funkce. Nebo spíše lépe, jak by to být mělo, protože zákon skutečně mlčí. Jak tedy ochozí ke změně ve funkci starosty? V zásadě mohou nastat tyto situace:

 1. Starosta chce po volbách sám skončit ve funkci, a proto odchází. Odchod je tedy dobrovolný, a většinou za dobrých vztahů. Buď již vůbec nekandidoval, nebo chce být už dále jen zastupitelem.
 2. Starosta by sice po volbách nechtěl skončit ve funkci, ale ví, že již neuspěje. Odchod je tedy zdánlivě dobrovolný, ale ne právě za dobrých vztahů. Proto se již nenechá ani nominovat.
 3. Starosta odejít nechce, ale je donucen výsledkem voleb. Nebyl starostou zvolen, na jeho místo nastupuje někdo jiný. 
 4. Každá z těchto situací může nastat i v průběhu volebního období:
 5. Starosta odejde, protože již nechce funkci nadále vykonávat
 6. Starosta se fikce vzdá, a předejde tak svému odvolání
 7. Starosta je odvolán, a na jeho místo nastupuje nikdo jiný

Smutnou událostí je, když starosta v průběhu výkonu funkce zemře.

Další okolností, kterou je nutné vzít v úvahu, je činnost rady po volbách v těch obcích, kde se rada zřizuje. 

Která ustanovení zákona o obcích je nutné si připomenout

§ 103, odst.6:

„Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty. Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce“.

V této situaci by to především znamenalo, že funkci předává starosta v prvním případě místostarostovi, v druhém případě pověřenému členu zastupitelstva. Může vzniknout i situace předání funkce ustanovenému správci obce. 

Kdo řídí obec do doby volby nového starosty

Dnem voleb do zastupitelstva obce (což je konec prvního dne voleb), zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce, tedy i starostovi. Do zvolení nového starosty, místostarosty a nové rady obce správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta (místostarostové) a dosavadní rada obce. Zanikají i všechny výbory, ale komise rady nadále vykonávají činnost, protože jejich činnost odvisí právě od další „existence“ rady. Pokud jde však o komise vykonávající přenesenou působnost, ty vykonávají svou činnost dál bez ohledu na volební období. Starosta a místostarosta vykonávají své funkce v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení, podobně rada obce. Vyhrazená pravomoc zastupitelstva však vykonávána být nemůže, protože zastupitelstvo už „není“, a jeho pravomoci na nikoho nepřechází.  

Doporučení

Přesto, že pravomoci starosty, místostarosty a rady nejsou mezi dnem voleb a volbou nových orgánů obce nijak omezeny, doporučuje se, poměrně logicky, vykonávat jen to nezbytné, co nesnese odkladu. A to přesto, že nic podobného zákon neříká. Vyplývá to ale z logiky situace, a jiný přístup by mohl vyvolat v obci napjatou atmosféru už před ustavujícím zasedání zastupitelstva. Praxe pak přináší někdy nečekané situace, které přehledně přináší tato tabulka.

Kdo byl či nebyl zvolen na ustavujícím zasedání Kdo pak vykonává pravomoc
Nebyl zvolen ani nový starosta, ani nový místostarosta, ani nová rada Všechny původní orgány nadále vykonávají svou pravomoc.
Je zvolen starosta, ale není zvolen místostarosta Nadále vykonává funkci jen nový starosta
Není zvolen starosta, ale místostarosta ano. Nadále řídí obec jen nový místostarosta.
Není zvolena rada obce Nadále vykonává činnost „stará“ rada.
Je zvolen starosta a místostarosta, ale nikoli nová rada jako celek Své pravomoci nadále vykonává „původní“ rada, a to v původním složení včetně dosavadního starosty i místostarosty, avšak pouze v pozici běžných členů rady obce). Obec je v takovém případě spravována novým starostou a místostarostou a dosavadní radou obce, přičemž nový starosta ani místostarosta se nestávají členy dosavadní rady obce.

Z toho všeho pak lze odvodit, komu bývalý starosta přává svou funkci.

Předání funkce

Pokud je tedy již jasné, komu, měli bychom připravit předání funkce. Tento výklad samozřejmě neobsáhne excesy toho typu, že se původní starosta po svém „nezvolení“ na radnici již nedostane, protože i takové příběhy se v praxi vyskytují. Pokud se nedostane na radnici, stěží pak může předat svou funkci. Nicméně tento chvilkový pocit vítězství může přerůst v noční můru i pro ty, kteří zámky vyměnili. Proč?

 1. Na předání funkce by měly mít zájem obě strany stolu   

Pokud nepředáme funkci, nebo pokud neumožníme předat funkci, v budoucnu se nám to může vrátit ve formě různých obvinění. Na toho, který funkci nepředá, se mohou hrnout obvinění, co vše se ztratilo a co vše bylo jinak, a na ty, co předání neumožnili, zase to, že ať nikdo po nikom nic nechce, protože neumožnili předat funkci, a to proto, aby sami mohli kde co ztratit, a tím obvinit předchůdce. Je tedy v zájmu všech, aby předání funkce proběhlo, a to bez ohledu na to, v jak napjaté atmosféře. 

 • Předání by mělo proběhnout písemně

Předání funkce by nemělo proběhnout jen ústně, a to dokonce ani v situaci, kdy vše probíhá v přátelské atmosféře. Ať se ta listina nazve listina nebo protokol, podstatný je obsah. Zákon obsah neupravuje ani návodně, a je proto nutné vycházet z osobní zkušenosti, logiky a „bezpečnosti“ aktérů. 

 • Co by měl obsahovat předávací protokol?
 • předávané písemnosti; nejdůležitější dokumenty a zprávy jsou zejména:
 • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za aktuální rok
 • zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za aktuální rok, bylo-li dílčí přezkoumání již provedeno
 • závěrečný účet, jehož součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce schválený rozpočet obce, resp. jeho rozpis
 • stav finančních prostředků na účtech obce a v pokladně ke dni předání funkce starosty, včetně cenin
 • seznam pohledávek obce ke dni předání funkce starosty, které má obec podle § 38 odst. 7 zákona o obcích trvale sledovat
 • stav příprav návrhu rozpočtu na další rok
 • kopie žádosti o přezkoumání hospodaření obce
 • stav bankovního účtu a hotovosti v pokladně
 • stav majetku
 • záznam o předání razítek a klíčů od budovy obecního úřadu
 • další důležité skutečnosti

Forma protokolu není nijak předepsána. Měl by však být především přehledný, srozumitelný, měl by být svázaný, nebo by měly být podepsány všechny jeho listy. Není vyloučeno, aby jej podepsalo více osob – například nová rada včetně starosty a místostarosty, a původní rada včetně starosty a místostarosty. Naopak původní kontrolní či finanční výbory a nové výbory nikoli, protože původní zanikly volbami, tedy protokol by podepisoval neexistující orgán bývalého zastupitelstva.   

 • Exces – odmítnutí předání funkce

Krajní řešení, kterým je faktické převzetí obce je nejlépe realizovat za přítomnosti třetí nezávislé osoby, a to i bez přítomnosti původního starosty, ideální tedy s notářem. Na základě zjištěného je pak následně možné původního starostu vyzývat k doplnění chybějících dokumentů či k vysvětlení nejasností. Pozornost je dobré věnovat razítkům, aby nemohla být zneužita. Není nutné ihned provádět inventuru majetku, její provedení není podmínkou pro převzetí obce), ale je v zájmu nového vedení obce, aby proběhla co nejdříve.   

Ani sepis protokolu, tedy klasické předání funkce, však nebrání žádat následná vysvětlení, a provést rovněž inventuru majetku.

Co je podstatné – závěrečné shrnutí

 1. Podstatné je, aby k předání i přes absenci zákonné úpravy došlo
 2. Preferovat vždy písemnou formu
 3. Důležitá je účast osob z obou stran, ideálně nejen starostů
 4. V případě excesů zajistit věrohodný průběh předání, např. i za přítomnosti notáře
 5. Ani po přední nepodcenit seznámení se se stavem obce jako celku, a v případě nejasností žádat vysvětlení

© Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

advokátka