obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Co by měl znát člen obecního zastupitelstva

Když usedne nově zvolený člen obecního (městského) zastupitelstva na funkcionářskou židli, chvíli mu samozřejmě trvá, než se zorientuje. Jenže řízení obce nepočká, a tak se věci učí za chodu, je závislý na výkladech, kterých se mu dostane od úředníků, popř. zkušenějších kolegů, a z toho si vytvoří určitý zaběhnutý systém své práce. Často se pak po celé volební období nedostane k podstatě - tedy tomu, v čem by se měl vyznat, co by měl vědět, o čem by měl mít alespoň rámcový přehled. Je tomu tak i proto, že mnozí zastupitelé nevědí, po čem by měli sáhnout, chtějí-li zdokonalit svoji práci. V tomto příspěvku se pokusím shrnout oblasti, na něž se může nový člen zastupitelstva předem připravit či co by měl požadovat.

Zákon o obcích

Základem práce člena zastupitelstva, ať obecního či městského, je znalost zákona o obcích, a to když už ne celého, tak alespoň těch částí, které jsou nezbytné - působnost orgánů obce, hospodaření obce, náprava nesprávných opatření. Znalost zákona o obcích mu dá odpověď na otázky, které jinak zbytečně zaznívají na zasedáních - který orgán obce co může, co naopak nemůže, jaké pravomoci má vlastně starosta obce, jaké funkce plní komise obecní rady. jak může do rozhodování zastupitelstva zasahovat okresní úřad apod. Nebylo by jistě od věci, kdyby pro nově zvolené zastupitelstvo zajistil dosavadní starosta, popř. tajemník úřadu, seminář, kde bude zákon o obcích hlavním tématem, a kde se budou moci noví zastupitelé ptát na cokoli. Vím z vlastní zkušenosti, že v průběhu volebního období se zastupitelé, zvláště středního a staršího věku, ostýchají ptát, aby nedali najevo svou neznalost.Zákon o obcích by měl být základním kamenem, na němž budou stavět zastupitelé jak malých obcí, tak velkých měst. U členů obecních rad a starostů by pak jeho znalost měla být bezpodmínečná.

Obecní (městský) úřad

Členové obecního zastupitelstva by měli být obeznámeni se strukturou obecního (městského) úřadu. V praxi se osvědčily písemné přehledy, ze kterých každý člen zastupitelstva vyčte názvy odborů, jejich základní pracovní náplň, jméno vedoucího odboru, jména pracovníků, popř. jak mají rozděleny oblasti daného odboru, jaká jsou telefonická spojení na jednotlivé odbory apod. Členu obecního zastupitelstva to usnadní komunikaci s obecním úřadem, což je pro aktivní práci zastupitele poměrně důležité.

Základní informace o obci

Základní informace o obci by se mohly zdát zbytečné (každý svou obec či město zná), ale není tomu tak. Mám na mysli především informace o zařízeních obce, o právním vztahu externích subjektů k obci, o podnikatelských aktivitách obce apod. Druhým rámcem informací jsou údaje ekonomické - zadluženost obce, pohledávky obce, který majetek je obecní, popř. který je pronajatý a tak dále.

Ze všech těchto údajů, pokud se s nimi zastupitel seznámí na počátku volebního období, lze sestavit výchozí pozici nového obecního zastupitelstva, jeho možnosti a úkoly do dalšího období. Podobná informovanost zabrání zbytečným návrhům v průběhu řádných zasedání zastupitelstva, zbytečným dotazům a v neposlední řadě i různým nesprávným výkladům skutečnosti.

 Své kolegy v zastupitelstvu

Obecní zastupitelstvo by mělo pracovat jako tým. Přitom tento tým byl ustaven nikoli na vzájemné znalosti zúčastněných, ale principem volby. To znamená, že spolupracovat musí lidé, kteří se příliš neznají (což neplatí v malých obcích). Už proto by mělo být jednou z prvotních věcí vzájemné představení se, což může najít také odraz na seznamu členů zastupitelstva s bydlištěm, povoláním a telefonickým spojením. Opět z praxe vím, že nezpracuje-li podobnou pomůcku z vlastní iniciativy tajemník úřadu či úřad obecně, sami zastupitelé si takto seznam postupně a amatérsky pořizují pro svou vlastní potřebu. Vzájemná znalost kolegů přispívá k pružnější práci, naopak neznalost zdržuje. Obdobně se to týká komisí obecní rady.

Obecný právní přehled

Členové zastupitelstva by měli mít rovněž obecný právní přehled. Pro jejich potřebu pokládám za obecný právní přehled znalost Ústavy České republiky samozřejmě včetně Listiny základních práv a svobod, měli by znát základní právní pojmy, jakými jsou právnická a fyzická osoba, rozdíl mezi samosprávou a státní správou,, patrně by měli znát (především v městech) základy zákona stavebního, zákona o nájmu nebytových prostor, a pak základní ustanovení občanského zákoníku, které se týkají přímo či nepřímo obce (např. postup při porušení pokojného stavu apod.). Tento přehled nezískají členové zastupitelstva sami - opět je možné využít formu interního proškolení, i kdyby jen úředníky obecního úřadu v tom kterém oboru, eventuelně právníkem.

Informace o rozhodované věci

V samotném průběhu volebního období rozhoduje obecní zastupitelstvo o desítkách věcí. Není jistě možné ani účelné, aby zastupitel měl detailní znalosti ze všech oblastí, ovšem zase by neměl zvedat ruku pro něco, čemu nerozumí. Je jistě vhodné (a patrně také správné a odpovědné), aby k návrhům, které mají alternativy, byla zpracována malá “důvodová” zpráva, která podstatu návrhu, ať jej podává kdokoli, osvětlí. Tedy zakládá-li město společnost s ručením omezeným, mělo by se zastupitelům dostat informací o podstatě s.r.o., proč je navrhována tato forma, co to bude pro obec znamenat, jaké by byly eventuelně jiné možnosti a proč se nezvolily apod. Nebo zřizování nadace - proč, jak nadace funguje, jaká má eventuelně úskalí apod. To vše totiž umožňuje, aby zastupitelé rozhodovali nikoli bezmyšlenkovitě anebo na základě jediného doporučeného řešení, ale opravdu odpovědně, vědomi si důsledků a především důvodů svého rozhodnutí. Pokud podobné informace nejsou předkládány, měli by je zastupitelé vyžadovat.

Prameny

Člen obecního zastupitelstva může samozřejmě sáhnout po zákonu (u zákona o obcích by to mělo být dokonce pravidlo), ale ne každý se orientuje v síti paragrafů. Nejsou ale jen přímo zákony. Pro orientaci členů zastupitelstev dělají mnoho časopisy, zaměřené na obce (momentálně pokládám za nejvíce obsažnou, pro zastupitele čtivou a vpravdě ojedinělou Moderní obec), velmi kvalitní a obsažný přehled o obecní problematice dává publikace Obec - postavení, správa činnost (ISV - nakladatelství, Praha 1996), který zaplnila velkou mezeru v první literatuře v této oblasti, a dále pak výpravné publikace nakladatelství RAABE - Místní orgány a právo a Řízení místních orgánů, které jsou průběžně doplňovány aktuálními tématy (jsou vydány formou pořadačů). Je tedy mnoho způsobů, jak získávat informace, a pro odpovědný výkon funkce člena obecního zastupitelstva je přímo nezbytné je získávat.

Neznalý člen zastupitelstva je lehce manipulovatelný, nebo může rozhodnout z nevědomosti špatně (a pak je mu třeba podsouván zlý či zištný úmysl), anebo může vlastní neznalost veřejnou funkci člena zastupitelstva sám sobě tak znechutit, že na její výkon rezignuje, neúčastní se zasedání, popř. již znovu nekandiduje. Důležité proto je uvědomit si již před tím, než vstoupím na kandidátku, že budu-li zvolen, čeká mě jen odpovědná práce - všechny ostatní způsoby výkonu funkce nejsou pro obec přínosné, ne-li přímo škodlivé.

Autor: Mgr. Jana Hamplová Čas vydání: 16:51 12.10.2009