obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Dolnorakouský zákon o prostituci

...a úkoly obce v této oblasti najdete zde...

Oblast platnosti §1
Stanovení pojmů §2
Ustanovení o zákazu §3
Oznamovací povinnost §4

Úkoly obce §5

Trestní ustanovení §6
Spolupůsobnost spolkového četnictva §7
Účinnost §8

 

Zemský sněm Dolního Rakouska se dne 12. července 1984 usnesl na následném zákoně o prostituci:
§1
Oblast platnosti
1. Tento zákon obsahuje ustanovení k úpravě nabízení a výkonu prostituce.
2. Zákonné spolkové úpravy nejsou tímto zákonem dotčeny.

§2
Stanovení pojmů
Prostituce: řemeslné strpění sexuálních jednání na vlastním těle nebo řemeslný výkon sexuálního jednání.
Nabízení prostituce: chování osoby na veřejnosti, které vyjadřuje úmysl, že tato chce provádět prostituci.
Řemeslnost: nabízení a/nebo výkon prostituce se uskutečňuje opakovaně za účelem opatřit si, i když ne pravidelně, příjem.

§3
Ustanovení o zákazu
1. Osoby,
- které ještě nedovršily 19. roku věku,
- u kterých proti tomu existují úředně opatrovnické pochyby,
nesmějí prostituci ani nabízet, ani vykonávat.
2. Prostituce nesmí být ani nabízena, ani provozována
a/ vtíravým způsobem pro nezúčastněné osoby nebo vtíravým označením budov,
b/ v
- budovách, které jsou věnovány církevním účelům,
- úředních budovách,
- školách,
- domovech pro děti nebo mladistvé,
- mládežnických centrech,
- mládežnických setkáních ve smyslu §3 odst. 1 dolnorakouského zákona o mládeži LGBI/Zemská sbírka zákonů I/4600,
- sportovištích,
- dětských a mládežnických hřištích,
- nemocnicích,
- lázeňských zařízeních,
- domovech důchodců a pečovatelských domech,
- kasárnách,
- na nádražích a stanicích veřejných dopravních prostředků,
- v bezprostřední blízkosti všech těchto zařízení.
3. V budovách, které nejsou používány k výkonu prostituce nebo které mají s takovými budovami společný přístup. Z tohoto zákazu jsou vyjmuty byty takových osob, které služby prostitutek využívají výhradě pro sebe („domácí návštěvy").
4. V bytech, které jsou obývány také dětmi a/nebo mladistvými.
5. Na místech nebo v časech, pro které obec vydala nařízením zákaz (§5 odst. 1).

§4
Oznamovací povinnost
Oprávnění užívat budovy nebo části budov, ve kterých má být prostituce opakovaně nabízena nebo provozována, musí toto uvedením svého jména a adresy bydliště předem oznámit obci.

§5
Úkoly obce
1. Obec musí nařízením
- nabízení a/nebo výkon prostituce,
- označení budov, ve kterých je prostituce nabízena nebo vykonávána,
na určitých místech nebo v určitých časech zakázat, pokud je toto žádoucí pro ochranu sousedství před přílišným obtěžováním, nebo z veřejných zájmů, zvláště pro mravní ohrožení mládeže.
2. Obec musí oznámení podle §4 neprodleně sdělit okresnímu správnímu úřadu.
3. Obec musí podle tohoto zákona zajišťovat své úkoly v oblasti své působnosti.

§6
Trestní ustanovení
Kdo
1. prostituci proti ustanovení §3 nabízí nebo vykonává,
2. ještě nebo zcela nevyhoví v §4 předepsané oznamovací povinnosti,
3. jako oprávněný disponovat budovou nebo jejími částmi připustí, aby tam byla provozována prostituce, i když je tam toto na základě ustanovení tohoto zákona nebo nařízení podle §5 odst. 1 zakázáno,
dopouští se správního přestupku a je okresním správním úřadem v místě oblasti působnosti spolkového ředitelství bezpečnosti tímto potrestán peněžitou pokutou až do 50 000,- S, v případě opakování peněžitou pokutou až do 100 000,- S.

§7
Spolupůsobnost spolkového četnictva
Orgány spolkového četnictva, příslušné podle spolkového práva, musí k podpoře okresních správních úřadů zakročit:
a/ preventivními opatřeními proti hrozícím správním přestupkům,
b/ opatřeními, která jsou žádoucí pro zahájení nebo provedení správního trestního řízení.

§8
Účinnost
1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1984.
2. Ustanovení ve smyslu §5 odst. 1 mohou být vydána následující den po oznámení tohoto zákona. Mohou být ovšem uvedena v platnost nejdříve současně s tímto zákonem.

Autor: z odborné literatury Čas vydání: 04:10 05.10.2009