obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Hospodaření obcí

Obec vlastníkem proti své vůli?

Jak aplikovat ustanovení zákona, když obec nechce přijmout vlastnictví, které jí zákon vnucuje.

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 22:26 03.05.2010

Stadiony, tělocvičny a hřiště v majetku obcí a měst

2007 - Obce a města vlastní mimo komerčních budov, bytů, pozemků apod. i řadu jiných nemovitostí, s nimiž nějakým způsobem nakládají. Nejčastěji to bývají sportoviště nebo budovy ke sportu určené, které jakoby se vymykaly svým určením i režimem užívání zákonu o obcích, konkrétně § 39, odst. 1) a 3). Ačkoli v konkrétních případech by se mohlo zdát lpění na dikci zákona v citovaných ustanoveních “přitažené za vlasy”, nelze přijmout jiný závěr, než ten, že ani v případě uvedených nemovitostí nelze činit výjimky.

 

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:27 12.10.2009

Aktuální problém současnosti:FINANCOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VERSUS OBČAN

2007 - Rodinná bytová výstavba v obcích a městech přežívá nyní nyní patrně jen díky systému úvěrů stavebních spořitelen a bezúročných půjček s odkladem splatnosti. Stavba domu je však i přesto náročnou záležitostí i pro klasické střední vrstvy obyvatelstva. Připočteme-li, že skončila doba vzájemné sousedské výpomoci, “melouchů” a podobných průvodních jevů socialistické společnosti, musíme přiznat, že standardní rodina, která se rozhodne stavět, a nepatří mezi ty s nadprůměrným příjmem, je hodna obdivu. Obcí a měst se rodinná výstavba dotýká z více úhlů. Jedním z nich je připravenost území, kterou si obce a města s budoucími majiteli rodinných domků přehazují jako horký brambor.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:25 12.10.2009

Majetek obce a hospodaření s ním

1999 - Zásadní majetek získaly obce od státu zákonem 172/1991 Sb., v průběhu dalšího období pak mohly nabýt majetek i jiným způsobem, např. darem, na základě závěti, koupí, vydržením, jinými slovy obec může nabýt vlastnictví jako kterýkoli jiný subjekt. Za majetek obce je nutné považovat všechny věci (movité i nemovité), majetková práva, finanční hotovosti atd., a je nutné si uvědomit, že jako vlastník má obec všechna práva a povinnosti jako kdokoli jiný, tedy má naprosto shodné postavení jako ostatní vlastníci.Doposud neexistuje žádná zvláštní právní úprava vlastnictví obcí, ačkoli praxe ukazuje, že vzhledem k postavení obce jako vykonavatele veřejné správy by zvláštní režim úpravy především hospodaření s majetkem byl nanejvýš žádoucí.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:24 12.10.2009

OBEC jako PODNIKATEL - I.

2005 - Je obec dobrý podnikatel? Jak kdy...

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:23 12.10.2009

OBEC jako PODNIKATEL - II.

2005 - V předchozí části jsem konstatovala, že je velký rozdíl v postavení obce jako subjektu veřejné správy (tedy jako subjektu vykonávající službu pro občany) a v postavení obce jako podnikatele. Jinými slovy obec jako garant např. čistoty města, dopravy, sociální péče apod. je ve své podstatě něco zcela jiného než obec v roli podnikatele v jakékoli podobě. Podnikání totiž není veřejnou správou, a proto by v jeho rámci obec neměla zneužívat svého výsostného postavení ve svém území. Obec jako podnikatel podléhá stejnému právnímu režimu jako podnikatelé ostatní a nemůže sama sebe zvýhodňovat.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:23 12.10.2009