obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Úředník jako člen představenstva

Jaký je váš názor na fakt, když úředník pracuje v jedné obci s rozšířenou působností (řekněme obec A) jako úředník a zastává na základě pracovněprávního vztahu pozici úředníka, přičemž tato obec ho nevyslala do žádné dozorčí rady ani představenstva městské společnosti na druhou stranu v jiné obci s rozšířenou působností (řekněme obec B) je zastupitelem města a rada jej nominovala za toto město co by zástupce ve společnosti, jako člena představenstva, kdy tato společnost je 100% vlastněna touto obcí B? Je to v rozporu se zákonem?

Podíváme-li se na právní úpravu zákona o úřednících územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb., najdeme v něm § 16, odst.3, který říká: „Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To neplatí, pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným celkem, jehož je zaměstnancem. Úředníkovi, který byl do takového orgánu vyslán tímto územně samosprávným celkem, nenáleží odměna za výkon funkce podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po skončení pracovního poměru."
Z toho vyplývá, že pokud je úředník členem řídícího orgánu proto, že ho tam vyslalo jiné město, jehož je zastupitelem, tedy není tam proto, že by jej vyslal jeho zaměstnavatel - obec - do „své" společnosti, je jeho členství v představenstvu tak, jak je popsané, v rozporu se zákonem. Bude muset volit, zda je pro něj podstatný pracovněprávní poměr úředníka, a to i s jeho omezeními, anebo členství v představenstvu. Zákon to přitom říká kategoricky - nesmí být s jedinou výjimkou, která je opět podrobně popsaná a nepřipouští výkladu. Popsaný případ je tedy vážným porušením zákona číslo 312/2002 Sb.

Autor: Mgr.Jana Hamplová Čas vydání: 01:48 30.09.2009