obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obtížná vymahatelnost obecního práva

Obtížná vymahatelnost práva - to je slovní spojení, které je ve slovnících politiků i právníků frekventováno stále častěji. Procesní průtahy, hypotetická vymahatelnost rozsudků, nedobytnost pohledávek, bezmocní věřitelé, neřešitelné situace v právu rodinném, pracovním a tak dále, s tím vším se setkáváme v každodenním životě právní praxe. Je-li však v České republice obecně špatná vymahatelnost práva, pak vymahatelnost práva obecního je v řadě případů téměř nemožná, anebo by přišla s prodlením, díky němuž je již zcela nesmyslná. S napětím je očekávána novela zákona o obcích, která však, nestanoví-li sama účinný systém vynutitelnosti svých ustanovení, v tomto směru nic nevyřeší.

S otázkou vymahatelnosti obecního práva, respektive práva jako takového při samosprávném řízení obcí, souvisí úzce § 62 zákona číslo 367/90 Sb. o obcích, který upravuje postup v případech, kdy opatření orgánů obce není v souladu se zákonem a to takto:

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška nebo jiné opatření obecního zastupitelstva vsamostatné působnosti zákonu, pozastaví okresní úřad jeho výkon. Nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, předloží okresní úřad do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

(2) Odporuje-li opatření obecní rady nebo jejích orgánů v otázkách samostatné působnosti zákonu, pozastaví okresní úřad jeho výkon. Nezjedná-li nápravu obecní rada ani obecní zastupitelstvo, předloží okresní úřad do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě.

(3) Nesprávné opatření obecního zastupitelstva, obecní rady nebo jejích orgánů nebo obecního úřadu v otázkách přenesené působnosti zruší okresní úřad, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal. ".

Zákon tedy pamatuje na situace, kdy obec vytvoří obecně závaznou vyhlášku, která je v kolizi s právními normami, anebo přijme jiné protiprávní usnesení. Zde je postup standardní a ve vztahu například k obecně závazným vyhláškám byl již podrobně medializován. Napřed dostává šanci obec toto opatření sama napravit (změnit, zrušit), až pak nastupuje...

Autor: Mgr. Jana Hamplová Čas vydání: 18:45 12.10.2009