obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Ostatní

Novela zákona o obcích – IV

Mgr. Jana Hamplová

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:49 12.10.2009

Povinnost skutečná nebo deklaratorní-§13,odst.1 zákona o obcích

Ustanovení § 13, odst.1/ zákona o obcích zakotvuje následující: „ Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obcí.“S tímto ustanovením koresponduje obdobná úprava v zákoně o krajích, konkrétně v § 14, odst. 5/: “Kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcemi opatření dotýkající se jejich působností.“Obdobný režim je zakotven ve vztahu stát a kraj: „Státní orgány jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s krajem opatření dotýkající se působnosti kraje.“ (§15, odst.1/, věta druhá.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:49 12.10.2009

Povinnost projednávat - kraj - obec - stát

Právní vztahy mezi státem, kraji a obcemi jsou velmi široké. Stát ovlivňuje činnost obcí a krajů svým zákonodárstvím a přísunem finančních prostředků, obdobný vztah, zejména v oblasti financí, je ve vztazích krajů a obcí. Do toho vstupují dozorová oprávnění a řada jiných. Připomeňme jedno opakující se ustanovení, které se vine jako nit právní úpravou těchto vztahů, ale přesto jsou polemiky o tom, zdali je toto ustanovení pouze deklaratorní anebo zda může něco znamenat pro právní praxi.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:48 12.10.2009

Novela zákona o obcích - II. Právní rádce

Rozpuštění zastupitelstva Ministerstvem vnitra po novele

Právní úprava případu, kdy je možné zastupitelstvo obce rozpustit, byla a zůstává obsažena v § 89 zákona o obcích. Znění § 89 však doznalo výrazných změn, které spočívají především v přesnosti „návodu“ pro obec, jak v takové situaci postupovat. Především jsou odstavce seřazeny logičtěji podle svého obsahu, kdy první dva odstavce zakotvují ty situace, za nichž může k rozpuštění zastupitelstva obce dojít, a třetí pak určuje, jak je to s řízením obce v tomto období.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:48 12.10.2009

Novela zákona o obcích-III

Novela zasáhla, i když ne nijak významně, také do pravomoci rady obce. Připomeňme si ustanovení § 102, která doznala změn.

 

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:47 12.10.2009

Novela zákona o obcích-I

Zákon o obcích (obecní zřízení) číslo 128/2002 Sb. se od 1. ledna 2003 opět v některých částech mění. Protože se nejedná o změny kosmetické, ale poměrně významné, je dobré si je připomenout.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:46 12.10.2009

Obtížná vymahatelnost obecního práva

Obtížná vymahatelnost práva - to je slovní spojení, které je ve slovnících politiků i právníků frekventováno stále častěji. Procesní průtahy, hypotetická vymahatelnost rozsudků, nedobytnost pohledávek, bezmocní věřitelé, neřešitelné situace v právu rodinném, pracovním a tak dále, s tím vším se setkáváme v každodenním životě právní praxe. Je-li však v České republice obecně špatná vymahatelnost práva, pak vymahatelnost práva obecního je v řadě případů téměř nemožná, anebo by přišla s prodlením, díky němuž je již zcela nesmyslná. S napětím je očekávána novela zákona o obcích, která však, nestanoví-li sama účinný systém vynutitelnosti svých ustanovení, v tomto směru nic nevyřeší.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:45 12.10.2009

Novela zákona o obcích - Právní rádce

Zákon o obcích (obecní zřízení) číslo 128/2002 Sb. se od 1. ledna 2003 opět v některých částech významně změnil. Stalo se tak novelou číslo 313/2002 Sb., a protože se jedná o změny poměrně významné, je dobré si je připomenout. Ve dvou částech se o to pokusím.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:45 12.10.2009

starší