obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Ostatní smluvní závazky obcí

Chybějící rozhodnutí obecního zastupitelstva jako důvod pro absolutní neplatnost právního úkonu

Právní úkon, který je neplatný, nenese sebou právní účinky, jaké by jinak měl právní úkon platný. Rozeznáváme dva druhy neplatnosti právních úkonů - neplatnost relativní, které se může dovolávatpouze účastník daného právního vztahu, a pokud tak neučiní, považuje se relativně neplatný právní úkon za platný, a ne platnost absolutní, která působí vůči všem, takže ji nejen musí z úřední povinnosti respektovat všechny státní orgány, ale může se jí dovolávat každý, kdo na tom má právní zájem. Je tedy velmi vážným následkem, který zasahuje všechny účastníky právního vztahu. Zákon proto taxativně stanoví, které právní úkony považuje za absolutně neplatné (viz. občanský zákoník, §§ 37 - 39). Jsou to právní úkony, které nebyly učiněny svobodně (ale např. pod nátlakem), vážně (např. byly učiněny v žertu) a srozumitelně (z nichž nejde poznat zpravidla ani to, že jde o právní úkon), a dále právní úkony, které svým obsahem nebo svým účelem odporují zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Absolutní neplatnost postihuje rovněž právní úkon, který nebyl učiněn v předepsané formě (např. u převodu nemovitostí je předepsána písemná forma), anebo právní úkon, který učinila osoba bez způsobilosti k právním úkonům.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:49 12.10.2009

Obec jako subjekt soukromoprávních vztahů - I.

Když se po listopadu 1989 obnovila obecní samospráva, velmi dlouho trvalo, než si obce na svou znovunabytou samostatnost v právních vztazích zvykly. Občané tuto samostatnost a z ní vyplývající důsledky většinou příliš nevnímají, neodlišují základní pojmy, zaměňují obec a obecní úřad, nejsou obeznámeni s rolí starosty a orgánů obce, a tu a tam se objeví v hovoru starý známý “národní výbor”, “předseda”, “poslanec” apod. Pro subjekty stojící vně samosprávy může být situace velmi nepřehledná, a protože neznalost zákona neomlouvá, často je tato nepřehlednost ke škodě věci. To se projevuje zejména tak, že výsledkem jsou nekvalitní smlouvy, které mívají nedostatky ve formě i obsahu, anebo jiné právní úkony či opatření, které odporují zákonu nebo jej obchází, a to aniž musí být na prvopočátku přímo úmysl. Důsledkem je právní nejistota zúčastněných, zbytečné spory o výklad a konec konců se to odráží negativně i na činnosti samotné samosprávy.V následujícím textu poukazuji na základní přetrvávající nejasnosti, na něž v dalších číslech Právního rádce naváže komplexní pohled na obce jako subjekt právních vztahů jak z hlediska legislativního, tak z hlediska dopadů v praxi.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:48 12.10.2009

Doložky podle § 41 zákona o obcích:JAK NA NĚ?

Po zveřejnění prvního článku na téma doložek podle § 41 zákona o obcích nastalo v obcích malé zděšení. O co jde? Co se má na mysli? Jak mají tyto doložky znít? Tak zněly otázky na mém e-mailu a v telefonu. Dlužno dodat, že jen malé procento obcí a měst, a samozřejmě i jejichprávníků, si tohoto nenápadného paragrafu dříve povšimlo. Tedy – jak naložit s § 41 zákona číslo 128/2000 Sb. v praxi?

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 17:46 12.10.2009

Obec jako smluvní partner - I.

Uzavírání smluv se stalo pravidelnou součástí řízení měst a obcí bez ohledu na jejich velikost, počet obyvatel či ekonomickou situaci. Rozdíly jsou pouze v četnosti těchto smluvních vztahů, v jejich obsahu a více či méně standardním obsahu.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:44 12.10.2009

Zákon o obcích, smluvní vztahy obcí a občanský zákoník

Na přednáškách bývám tázána, která ustanovení zákona o obcích se týkají smluvních vztahů uzavíraných obcí, respektive o co lze opřít uzavírání smluv v praxi. Přestože základní východiska nalezneme v zákoně o obcích, rozhodně s ním nevystačíme. Proto neuškodí připomenout si základní pravidla, kterými se musí obce stejně jako jiné subjekty při uzavírání smluv řídit.

Mgr. Jana Hamplová - 17:44 12.10.2009

Obec jako smluvní partner - Katastrofické scénáře

Obec stejně jako každý jiný subjekt práva se může dostat do situace (ať už vlastní vinou, nedbalostí anebo proto, že jí někdo tzv. pomohl), kdy bude každá rada drahá a často zbytečná. Patrně neuškodí, když si připomeneme některé “katastrofické” scénáře, v nichž může obec hrát politováníhodnou roli. Uvádím je především proto, že je možné se jich alespoň zčásti vyvarovat.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:42 12.10.2009

Obec jako smluvní partner

Snažila jsem se na stránkách Moderní obce od ledna tohoto roku ozřejmit základní přístupy, z nichž by měla obec vycházet při uzavírání svých smluvních závazků. Zaznamenala jsem řadu reakcí, které mne inspirovaly k dalším publikačním aktivitám, které se smluvních závazků uzavíraných obcemi týkají. Některé příběhy z praxe mne ještě dokázaly překvapit, i těch samozřejmě použiji pro přípravu témat. Závěrem tohoto stručného průřezu obecním “smluvním právem” si dovolím shrnout to základní - jaká pozitiva jsem zaznamenala a kterých negativ by se měla obec při uzavírání smluv vyvarovat.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:42 12.10.2009