obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Komplexní oblasti právního zastoupení

Kancelář poskytuje právní služby ve všech základních oborech práva aplikovaných v samosprávě nebo ve vztahu k samosprávě.

Právo občanské

 • majetkoprávní dispozice s nemovitostmi (prodeje, darování, pronájmy, výpůjčky, pachty, zástavy, věcná břemena)
 • právní ošetření stavebních lokalit (výstavba a všechny právní vztahy s ní spojené včetně předkupních práv a práva zpětné koupě)
 • prodeje bytových jednotek (prohlášení vlastníka, smlouvy o převodu bytu) a domů
 • veškeré smlouvy občanského práva
 • nároky související s ochranou osobnosti (omluva, náhrada nemajetkové újmy v penězích)
 • určovací žaloby (existence právních vztahů, platnost a neplatnost smluv)
 • restituční spory
 • sporné otázky pronájmu bytů a nebytových prostor
 • náhrada škody (skutečná škoda, ušlý zisk) a vydání bezdůvodného obohacení
 • právní vztahy ze smluv o dílo včetně smluvních pokut
 • žaloby o dlužné částky
 • pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

a další občanskoprávní záležitosti včetně právních stanovisek.

Správní právo

 • správní řízení (stavební a jiné)
 • správní žaloby (obrana obcí a měst proti rozhodnutím úřadů)
 • přístup k informacím podle zák.106/1999 Sb.
 • veřejné zakázky
 • řízení o odvodech dotačních titulů a související
 • právní obrana proti pokutám úřadu na ochranu osobních údajů

Trestní právo

Oblast související s výkonem veřejné funkce - zneužití pravomoci úřední osoby, porušování povinnosti při správě cizího majetku, apod.

Ústavní stížnosti

Podání k Evropskému soudu pro lidská práva.