obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Právní zastoupení (soudní a správní řízení)

Úřady, ministerstva, soudy všech stupňů.

Soudní řízení občanskoprávní

Zastupujeme obce, města a kraje ve všech soudních řízeních, a to jak na straně žalobce, tak na straně žalované.

Typické soudní spory

 • žaloba vůči dlužníku (úhrada dlužné částky)
 • žaloba o vyklizení
 • žaloba vlastnická (určení vlastnictví, právní obrana proti zásahům do vlastnických práv a jiné)
 • právní obrana proti žalobám v rámci církevních restitucí
 • žaloba o úhradu smluvní pokuty
 • žaloba o náhradu škody
 • pracovněprávní spory
 • Ochrana názvu
 • Ochrana osobnosti

a jiné.

Všechna podání jsou zpracovávána včetně procesních usnesení orgánů obce, města a kraje.

Správní řízení

Pokud jde o správní řízení, pak zastupujeme obce, města a kraje jako účastníky řízení, a zpracováváme námitky, odvolání apod.

Typická právní zastoupení

 • Zpracování námitek proti kontrolním zjištěním správních orgánů
 • Právní zastoupení u dotačních titulů – odvolání proti Platebním výměrům
 • Právní zastoupení v případě správních řízení stavebních jako účastníka řízení
 • Právní zastoupení v rámci kontrolních řízení (finanční úřady, ministerstvo vnitra a jiná ministerstva a úřady)
 • Právní zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

a jiné.

Soudní řízení správní

Právní zastoupení v soudním řízení správním – správní žaloby proti zamítnutí odvolání orgánů státní správy, typicky Odvolacího finančního ředitelství, správní žaloby podávané MV ČR na zrušení usnesení, správní žaloby – zákon o svobodném přístupu k informacím, žaloby – neuveřejnění článku v místním tisku, apod.

Řízení u Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a u Ústavního soudu

 • Zpracování dovolání k Nejvyššímu soudu ČR
 • Zpracování kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR
 • Zpracování ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR

Se všemi těmito řízeními má naše kancelář bohaté zkušenosti. V jejich rámci využívá své znalosti veřejného práva, ústavního rámce i mezinárodních smluv, např. Evropské charty místní správy.