obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Právnické osoby zřízené nebo založené obcí

Obec jako jediný společník ve společnosti s ručením omezeným - II.

1997 - Z důvodu mnohých ohlasů se ještě jednou se vracím k tématu obce jako společníka ve společnosti s ručením omezeným. Ve svém předchozím článku (Obec jako jediný společník ve společnosti s ručením omezeným, Právní rádce 1/1997) jsem vyslovila a snažila seodůvodnit názor, že “je-li jediným zakladatelem s.r.o. obec, pak působnost valnéhromady vykonává zastupitelstvo jako jediný "kolektivní společník", který se usnášínadpoloviční většinou všech svých členů. Toto zastupitelstvo může ustavit jednohoi více jednatelů a dozorčí radu. Při rozhodování a přijímání usnesení se řídí zákonemo obcích a jednacím řádem, a v ostatních záležitostech přiměřeně zákonem o obcícha obchodním zákoníkem. Jednání zastupitelstva i při výkonu působnosti valné hromadys.r.o. jsou veřejná.” Ohlasy byly dvojího druhu - ty, které mne žádaly o podrobnostia pomoc, protože v jejich městě dochází k tomu, že zastupitelé města jako jedinéhospolečníka s.r.o. nemají šanci dostat se k jakýmkoli informacím o její činnosti, a zes.r.o. mizí značné finanční obnosy neznámo kam, a pak jsem zaznamenala i ohlasyz řad části odborné právní veřejnosti, které říkají, že “postavení valné hromady vespolečnosti, kterou obec (město) založila, a v níž je jediným společníkem či akcionářem, má, z orgánů obce (města), starosta.” (Právní rádce 7/1997, Obce a města jako společníci a akcionáři autorů Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. a doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., přednášející na PF Masarykovy univerzity v Brně). Oba autoři jsou pro mne velkou autoritou v oboru, a právě proto bych ráda rozvedla důvody, které mne vedly k mým předchozím závěrům.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:28 12.10.2009