obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Příprava právních listin a smluv

Pro subjekty veřejného práva.

(školky, školky, nemocnice, s.r.o., a.s., svazky, mikroregiony a jiné)

Naše advokátní kancelář zpracovává všechny druhy smluv uzavíraných veřejnoprávní subjekty, popř. právnickým osobám jimi zřízeným nebo založeným. Součástí těchto návrhových znění je příprava rozhodnutí a důvodové zprávy pro orgány daných subjektů, popř. pro jejich zakladatele či zřizovatele. Obdobně všechny druhy smluv upravujeme nebo připomínkujeme. Daná právní věc je vždy zpracována komplexně.

Typické druhy smluv:

 • Nájemní smlouva (pozemky, byty, prostory pro podnikání)
 • Pachtovní smlouva
 • Kupní smlouva (včetně podmínek – předkupní právo, výhrada zpětné koupě apod.)
 • Smlouva o výpůjčce
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Inominátní smlouvy (nepojmenované)
 • Dohody o narovnání (nejistých smluvních vztahů)
 • Dohody o finanční spoluúčasti
 • Ochrana názvu
 • Ochrana osobnosti

a jiné