Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
Seriál 5: STOVKY OTÁZEK BEZ ODPOVĚDÍ

Seriál 5: STOVKY OTÁZEK BEZ ODPOVĚDÍ

Seriál 5: STOVKY OTÁZEK BEZ ODPOVĚDÍ

Jak řešit situace, které zákon o obcích výslovně neupravuje

Znáte to všichni, kteří stojíte v čele obcí a měst. Praxe vám přináší situace, které musíte řešit, a najednou narazíte. Proč? Protože zákon o obcích na ně nemyslí, a proto na ně také neodpovídá. Neřeší je. V praxi se pak postupuje výkladem – buď vlastním, což je někdy laicky „nebezpečné“, nebo ministerským, což může být „nebezpečné“ v podstatě stejně – protože ani tento výklad není závazný, a nelze se tedy na něj stoprocentně spolehnout. A ocitne-li se daná věc někdy v budoucnu na policii nebo u soudu, nemusí tento výklad bez zákonné opory obstát. Tento seriál si proto klade za úkol upozornit vás na situace, které nejsou zákonem o obcích upraveny, a doporučit cestu, kterou byte se mohli vydat bez obav, že vám někdo v budoucnu bude váš postup zazlívat.   

Díl pátý – Na co vše můžeme čerpat z obecního rozpočtu v souvislosti s mimořádnými situacemi? Čeho se můžeme vzdát, abychom pomohli?     

Mimořádná doba pokládá i otázky, které by nás za běžného běhu věcí nenapadly. Ano, mám na mysli nouzový stav a jeho dopady. Zavřené provozovny, školy, pečující rodiče a ohrožení živnostníci. To vše vyvolává otázky, o kterých nelze říct, že na ně zákon o obcích nepamatuje (jak by také mohl), ale spíše o meze zákona, v nichž se pohybujeme a můžeme pohybovat, abychom podle svých možností pomohli. Jde tedy o otázky, na které zákon odpověď dává, ale ne vždy si to v náporu práce a úkolů musíme uvědomit.

Můžeme prominout nebo snížit nájemné? Neporušíme tím povinnosti při správě cizího majetku? 

Obec je vlastník jako každý jiný. Tedy může nájemné jak prominout, tak snížit. Odlišnost spočívá v tom, že by tento krok měla odůvodnit, aby toto odůvodnění bylo dohádatelné a srozumitelné i s odstupem doby. Jedná se totiž o to, že obec se tím, že nájemné promine nebo sníží, vzdává de facto dobrovolně svého jinak zákonného a smluvního práva, v daném případě práva na nájemné za užívání svého majetku. Tedy připravuje se o příjem. Na rozdíl od soukromých vlastníků však primárním cílem obcí není zisk, ale správa věcí veřejných ve svém území, tedy to, že se něčeho vzdá, má-li k tomu legitimní důvod, je zcela v pořádku, pokud to podle názoru vedení obce přispěje k dobrému životu v obci a pomůže jejím občanům. 

Obec tedy nájem můžeme jakkoli snížit nebo celý prominout. Má to však své podmínky. 

a) Hranice 20.000,- Kč a možný odklad nájemného

Pokud se jedná o položku do 20.000,- Kč, tak o tu může nájemné snížit nebo celé prominout rada obce nebo starosta obce v pravomoci rady. Nad tuto částku jde o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva. Na tento limit je tedy nutno dát si u prominutí nájemného nebo jeho snížení pozor. Upravuje to § 85, písm. f zákona o obcích, který říká, že „zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodnout o vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč“. Pozor – nemá s tím co dělat pravomoc rady dělat rozpočtová opatření, protože se jedná o vyhrazenou pravomoc v otázce rozhodování, kterou zastupitelstvo nemůže na nikoho přenést. Rada však může prominutí nebo snížení nad tuto částku zastupitelstvo navrhnout, a po tu dobu třeba respektovat odklad nájemného bez sankcí. Pokud by se jednalo o více měsíců, a nájemné činí např. 10.000,- Kč měsíčně, rada může aktuálně prominout dva měsíce, a další prominutí navrhnout na jednání zastupitelstva. Limit je splněn, pravomoc je správně, a pomoc je okamžitá a řeší akutní situaci. Usnesení by mělo odkázat na důležitý zájem a dobré mravy, tedy jeho znění může být následující 

PROMINUTÍ

Rada obce (Starosta v pravomoci rady obce)

schvaluje prominutí nájemného za nebytové prostory z důvodu nouzového stavu od 12.3.2020, a to pro uzavřené provozovny. Nájemné se promíjí ode dne 12.3.2020 do 30.4.2020 s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38, odst.1, zákona o obcích, kterým je podpora podnikání v mimořádné situaci, a zachování dobrých mravů ve smluvním vztahu ve smyslu § 2, odst.,3 občanského zákoníku. Nájemné se promíjí i z toho důvodu, kdy je provozovna uzavřena pro nutnost péče rodičů o nezletilé děti, popř. z jiných vážných důvodů ve spojení s nouzovým stavem, a to na základě odůvodněné žádosti. Nájemné v ostatních případech se promíjí plošně  

SNÍŽENÍ 

Rada obce (Starosta v pravomoci rady obce)

schvaluje snížení nájemného od 12.3.2020 z důvodu nouzového stavu a zákazu činnosti. Nájemné se snižuje o 80%  ode dne 12.3.2020 do 30.4.2020 s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38, odst.1, zákona o obcích, kterým je podpora podnikání v mimořádné situaci, a zachování dobrých mravů ve smluvním vztahu ve smyslu § 2, odst.,3 občanského zákoníku.   Nájemné se snižuje i z toho důvodu, kdy je provozovna uzavřena pro nutnost péče rodičů o nezletilé děti, popř. z jiných vážných důvodů ve spojení s nouzovým stavem, a to na základě odůvodněné žádosti. Nájemné v ostatních případech se promíjí plošně.

Můžeme přispět na nájemné i těm, kteří jsou v pronájmu u soukromých vlastníků, abychom jim pomohli? 

Obec může též přispět na nájemné (a to i zpětně) těm, kteří mají uzavřenou smlouvu se soukromým vlastníkem, to samozřejmě za předpokladu, že tento vlastník sám nájemné neprominul nebo nesnížil, což je nutno nechat si pro jistotu potvrdit, aby se zabránilo zneužití velkorysosti obce. Zde může rada rozhodovat do výše svého práva činit rozpočtová opatření, není zde tedy limit 20.000,- Kč.   

Rada obce (Starosta v pravomoci rady obce)

schvaluje příspěvek na nájemné pro nájemce v objektech soukromých vlastníků, a to ve výši 50% tohoto nájemného (30%, 70%, celého nájemného apod.) pro podnikající subjekty, které mají z důvodu nouzového stavu od 12.3.2020 zákaz činnosti. Příspěvek se poskytuje na dobu ode dne 12.3.2020 do 30.4.2020 s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38, odst.1, zákona o obcích, kterým je podpora podnikání v mimořádné situaci, a zachování dobrých mravů ve smyslu § 2, odst.,3 občanského zákoníku spočívající v dosažení obdobných podmínek pro podnikání na území obce. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti, jejíž přílohou je nájemní smlouva a prohlášení vlastníka, že z jeho strany nedošlo ke snížení nebo prominutí nájemného; toto lze nahradit čestným prohlášením nájemce. Příspěvek se poskytuje i v případech, kdy je provozovna uzavřena pro nutnost péče rodičů o nezletilé děti, popř. z jiných vážných důvodů ve spojení s nouzovým stavem. 

Můžeme přispět z obecného rozpočtu darem i rodinám v mimořádné tíživé situaci na dobu, než tuto pomoc poskytne stát? 

Ani to nelze vyloučit. Je čistě na rozhodnutí obce, kdy na základě patrně individuální žádosti poskytne finanční dar nejčastěji rodinám s dětmi na nezbytné potřeby do doby, než jim bude poskytnuta jiná forma pomoci. Dar do 20 tisíc schvaluje rada, nad 20.000,- Kč zastupitelstvo obce, nelze vyloučit kombinaci, a to právě pro rychlost pomoci – rady poskytne první pomoc do daného limitu, a ostatní bude předloženo zastupitelstvu. Většinou se však jedná o pomoc řádově v tisících, a tedy o pravomoc rady, a pokud jde o čerpání rozpočtu, vejdou se částky jistě do pravomoci přijímat rozpočtová opatření. Obec by neměla suplovat stát v sociální oblasti, ale nikdo jí nemůže vytýkat poskytnutí pomoci potřebným na svém území, zejména v mimořádné situaci, jakým je vyhlášený nouzový stav. 

Možné znění usnesení:

Rada obce (Starosta v pravomoci rady) schvaluje 

poskytnutí mimořádného daru ve výši 6.000,- Kč paní XY, a to z důvodu nemožnosti vykonávat podnikatelskou činnost z důvodu uzavření provozovny v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, a to na překlenutí období do poskytnutí zákonné státní pomoci a zajištění základních potřeb jí a nezletilým dětem. 

Obecně lze tedy říci, že obec může ze svého rozpočtu podpořit cokoliv a kohokoliv, existují-li k tomu objektivní a jasně pojmenované důvody, a pokud tuto svou pomoc v daném rozhodnutí odůvodní. Nechce-li žádat nějaké další podklady, protože dobře situaci ve své obci zná, může být součástí odůvodnění i formulace „Situaci zná obec dobře ze své činnosti“, apod. Ve větších městech naopak by měla podpořit své rozhodnutí i podklady, i kdyby formou čestného prohlášení svých občanů. Tedy formality nepodcenit, ale zase, v dané mimořádné situaci, nepředimenzovat. Pokud jde o obecné ustanovení, o které se obec může opřít, chce-li z rozpočtu čerpat peníze na podobné účely, nebo se vzdávat svých nároků, pak jsou to hlavně tato:

§ 2, odst.2: Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem“.

§ 7, odst.1: Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem“.

§ 35, odst.2: „….Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

§ 38, odst.1: „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn“. 

V mezích těchto svých úkolů a možností v rozhodování pak najde obec důvody pro podporu čehokoliv, co uzná v mimořádné situaci za nutné a potřebné, a nikdo ji nemá právo do této podpory co mluvit. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

advokátka