obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Trestněprávní odpovědnost v samosprávě

Právní odpovědnost funkcionářů obce

Obecní zřízení v § 31, odst. 1 výslovně uvádí, že výkon povinností vyplývajících z funkce člena obecního zastupitelstva se považuje za výkon veřejné funkce, tzn. nejedná se o pracovněprávní poměr. Z toho mj. vyplývá, a také to obecní zřízení ve svých ustanoveních § 31 a násl. upravuje, že funkcionáři, který vykonává funkci jako tzv. uvolněný, se zachovává původní pracovní (nebo jiný obdobný) poměr. Zákoník práce lze použít na vztahy vznikající v souvislosti s výkonem veřejné funkce pouze tam, kde je to přímo v něm nebo v jiném právním předpise výslovně stanoveno. Je tedy zřejmé, že půjde spíše o výjimky.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:30 12.10.2009

Co je a co není překročení pravomoci

Velmi často se setkávám s tím, že mne kontaktují zastupitelé a nemají jasno v tom, co vlastně si může starosta sám dovolit, a jak se postavit ke skutečnosti, když starosta předloží smlouvu či jiný zavazující dokument s tím, že už jej podepsal, a žádá zpětné schválení. V řadě případů jde o věc, kterou by starostovi orgán obce schválil, a lze říci, že “o nic nejde”, ale v řadě případů vzniká konflikt, a je jedno, zdali jej vyvolá většina zastupitelů nebo jeden, který se ozve a proti podobné praxi protestuje. Podle mého názoru v obou případech, ať už zastupitelstvo s podepsaným dokumentem souhlasí či nikoli, jde o jev velmi negativní, a lze jej tolerovat jen v ojedinělých případech. Proti zpětnému schvalování by se zastupitelé měli ozvat vždy, protože zvedáním rukou zpětně degradují svou funkci.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:30 12.10.2009