obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Veřejné zakázky

Obce a města jako zadavatelé veřejných zakázek

1999 - Zákon o zadávání veřejných zakázek, tedy zákon číslo 199/1994 Sb. v platném znění1, je založen na dvou základních principech. Prvním je princip transparentnosti zadávání veřejné zakázky (jeho naplnění v praxi zajišťuje písemná forma nabídek, povinnost publikační atd.), druhým je princip rovného přístupu všech uchazečů k zadávání veřejné zakázky (zákaz zvýhodnění některého z uchazečů, každý zájemce může podat jen jednu nabídku apod.). Tyto principy jsou povinni respektovat dle znění zákona všichni zadavatelé veřejných zakázek. Mezi nimi však mají zvláštní postavení obce a města – to proto, že obec jako zadavatel ani uchazeč o veřejnou zakázku nevystačí pouze se znalostí zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:21 12.10.2009

Zákon o zadávání veřejných zakázek-pokračování

2002 - Při rozhodování o způsobu zadání je častým problémem určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky, a dále pak možnost rozdělení zakázky na více částí, aniž by byl při tom porušen zákon. Těmto otázkám se věnují ustanovení § 18 až § 23 zákona.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:20 12.10.2009

Zákon o zadávání veřejných zakázek a obce

2006 - Zákon č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek je stále tématem nesčetných odborných diskuzí. V následujícím textu se zaměřuji na praktické otázky, co a který orgán obce má v procesu zadání veřejné zakázky vlastně dělat.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:20 12.10.2009

Zákon o zadávání veřejných zakázek -IV

2002 - k zákonu

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:19 12.10.2009

Zákon o zadávání veřejných zakázek V

2002 - k zákonu

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:19 12.10.2009

Veřejné zakázky VI

2006 - ke změnám v zákoně

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:18 12.10.2009

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek a obce

2002 - Novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zák.199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb.- úplné znění zákon č. 229/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č.28/2000 Sb) přiblížila tuto právní normu standardu práva Evropských společenství, což bylo hlavní motivací zákonodárce. Základní cíle byly splněny - je ošetřen režim přirozených či síťových monopolů (vodní hospodářství, energetika, doprava a telekomunikace), novela zahrnula práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, upřesnila klíčové pojmy, zdokonalila proceduru, zjednodušuje evidenci. Pozitivní dopad tedy rozhodně převažuje. Přesto najdeme okruh otázek, které zůstaly neupraveny, resp. jsou upraveny, tak, že v české výkladové praxi naleznou mnoho různých odpovědí. Tyto otázky se týkají obcí.

Mgr. Jana Hamplová - 18:17 12.10.2009

Zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o obcích

2004 - Právní předpisy upravující oblasti veřejné správy se mohou někdy dostat do vzájemné kolize. V takovém případě je nutné řešit, který z právních předpisů má přednost, který je v tom konkrétním případě předpisem zvláštním a který obecným. Že to není v praxi vůbec jednoduché dokládá jedno ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:16 12.10.2009