obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Zákon o obcích

Na tomto webu můžete nálézt i platné znění zákona o obcích.

Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - I.

Dnem voleb do zastupitelstev krajů nabude účinnosti novela zákona o obcích, která v plném rozsahu nahradí dosavadní zákon číslo 367/1990 Sb. (ten současně ruší). Nový zákon číslo 128/2000 Sb. je od roku 1990 prvním vážným zásahem do právního režimu fungování našich obcí a měst. V několika článcích se pokusím shrnout základní momenty nové právní úpravy, které se oproti původnímu zákonu výrazně mění, a které budou mít okamžitý dopad na praxi.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:43 12.10.2009

Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - II.

Dnem voleb do zastupitelstev krajů nabude účinnosti novela zákona o obcích, která v plném rozsahu nahradí dosavadní zákon číslo 367/1990 Sb. Bohužel v rozdělení pravomocí mezi radu obce a zastupitelstvo obce nepřinesl nový zákon to, co od něj odborná i laická veřejnost očekávala - totiž odstranění výkladových problémů. Proč ani nový zákon nevyřeší to podstatné se pokusím shrnout v tomto článku.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:42 12.10.2009

Změny v obecním právu po roce 2004

Upozornění na některé změny v oblasti obecního práva v době od roku 2002

Obce a kraje jako jednotky územní samosprávy jsou z pohledu práva velmi specifickými právnickými osobami, a to hned z více hledisek. Především jejich základ tkví v právu veřejném, což s sebou přináší řadu specialit v právní úpravě i v praxi samotné. Dále jsou ovládány principem publicity, tedy zcela jiným režimem než například klasické obchodní společnosti. Jejich právní režim upravují zákon o obcích a zákon o krajích, nelze tedy na ně aplikovat bez dalšího obecné právní předpisy. Specifické jsou také rozhodovací a schvalovací procesy, uzavírání smluvních vztahů, dispozice s nemovitým majetkem atd. Z toho logicky vyplývá, že bez znalosti základních odlišností a aktuálního stavu právní úpravy týkající se těchto jednotek územní samosprávy nelze ani pomyslet na kvalitní poskytování právních služeb pro ně anebo proti nim.
V následujícím textu se pokusím upozornit na základní změny, které nastaly v obecním právu od roku 2002.

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 01:50 04.10.2004