obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Zápisy a usnesení orgánů obce

Jednání orgánů obce a formální stránka jejich rozhodování

Zákon o obcích (č.367/1990 Sb. v platném znění) upravuje způsob jednání orgánů obcí a formální stránku jejich rozhodování velmi stručně a některé otázky, které přináší praxe, neřeší vůbec. Přitom jde o velmi podstatnou oblast fungování obce jako takové - bez jednání orgánů a bez zaznamenání způsobu a výsledků jejich rozhodování si nelze spravování obce představit.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:53 12.10.2009

Ještě jednou k formální stránce rozhodování orgánů obce

Pojednání o zápisech ze zasedání obecního zastupitelstva a obecní rady uveřejněné v Moderní obci č. 7/97 a v Právním rádci č. 8/97 , mi přineslo řadu ohlasů a zejména podnětů pro další úvahy k danému tématu. Z mnoha variantních situací, které v praxi kolem zápisů z jednání obecních orgánů nastávají, je vidět, že se nejedná o problematiku jednoduchou, jednoznačnou a už vůbec ne připouštějící jediný a správný výklad dle ustanovení zákona o obcích. Proto se ještě jednou vracím detailněji k některým momentům této oblasti, jak je přináší praxe a jak k ním lze podle stávající právní přistupovat.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:52 12.10.2009

Zápisy o průběhu zasedání obecního zastupitelstva a obecní rady

Formální stránka rozhodování orgánů obce

Zachycení průběhu jednání obecního zastupitelstva a obecní rady nevěnuje zákon o obcích přílišnou pozornost. Přitom formální zdokumentování, zaznamenání průběhu zasedání a především pak příslušných rozhodnutí neboli usnesení orgánu obce je velmi důležité. Tato důležitost existuje v mnoha směrech. Zápisy ze zasedání obou orgánů jsou důležité historicky (pro budoucí možnou historickou analýzu té které etapy života obce), organizačně (jako metodická a praktická pomůcka pro práci jak volených orgánů, tak obecního úřadu), z hlediska rozhodovací pravomoci orgánů obce (zachycují hlasování a rozhodnutí o konkrétní věci) a konečně jako významný atribut občanské kontroly, informovanosti, záruka možného přezkumu rozhodnutí anebo jeho obhájení vůči občanům obce. A právě proto, že zákon byl v tomto směru skoupý na bližší úpravu, dochází v praxi k řadě rozporů, nejasnostem a dohadům, které mají společného jmenovatele - tím je otázka “Jakým způsobem má být zápis vyhotovován, jaký má význam a jak s ním má být nakládáno.”

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:51 12.10.2009