obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Zastupitelstvo obce

Neustálý problém: Orgány obce a jejich vzájemné vztahy

Problém, který se opakuje neustále v dotazech, v praxi i v legislativních úvahách, lze nazvat obecně problém vztahů mezi orgány obce, zejména mezi obecní radou a obecním zastupitelstvem, a často mezi starostou na straně jedné a oběma orgány obce na straně druhé.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:29 12.10.2009

Orgány obce a jejich vzájemné vztahy

Zákon o obcích ( 367/1990 Sb. v platném znění) hovoří o orgánech obce poměrně podrobně, ovšem o každém více či méně samostatně. Jen v jednotlivých ustanoveních můžeme nalézt občas odkaz na jiný orgán obce, ale to je spíše výjimka.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:28 12.10.2009

Člen zastupitelstva obce

Dnem voleb do zastupitelstev krajů nabude účinnosti novela zákona o obcích, která v plném rozsahu nahradí dosavadní zákon číslo 367/1990 Sb. Nový zákon má číslo 128/2000 Sb. a je po mnoha letech prvním vážným zásahem do právního režimu fungování našich obcí a měst. V sérii článků se pokusím shrnout základní momenty nové právní úpravy, které se oproti původnímu zákonu mění, a které budou mít bezprostřední dopad na praxi.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:27 12.10.2009

Zastupitelstvo, rada obce a jejich pravomoci

2000 - Dnem voleb do zastupitelstev krajů nabude účinnosti novela zákona o obcích, která v plném rozsahu nahradí dosavadní zákon číslo 367/1990 Sb. Nový zákon má číslo 128/2000 Sb. a je po mnoha letech prvním vážným zásahem do právního režimu fungování našich obcí a měst. V sérii článků se pokusím shrnout základní momenty nové právní úpravy, které se oproti původnímu zákonu mění, a které budou mít bezprostřední dopad na praxi.

Mgr. Jana Hamplová - 17:27 12.10.2009

Vztahy mezi jednotlivými orgány obce

Obec jako taková může vykonávat svou působnost buď přímo občany (referendem), anebo prostřednictvím svých orgánů. V naší republice je obvyklý především druhý způsob. Z dikce zákona je možné odvodit, že za orgány obce je považováno obecní zastupitelstvo, obecní rada (je-li volena), starosta obce a přes své specifické postavení také obecní úřad. Dále zákon hovoří o orgánech obecní rady, kterými jsou komise. Uvedené orgány mají zákonem svěřené činnosti, které jsou jim vyhrazeny, zákon též určuje charakter těchto orgánů, avšak i přes toto vymezení se objevují v praxi různé polemiky, které mají společného jmenovatele - nejasnosti ve vzájemných vztazích mezi orgány obce. Uveďme alespoň základní charakteristikujednotlivých orgánů obce.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 16:52 12.10.2009

Co by měl znát člen obecního zastupitelstva

Když usedne nově zvolený člen obecního (městského) zastupitelstva na funkcionářskou židli, chvíli mu samozřejmě trvá, než se zorientuje. Jenže řízení obce nepočká, a tak se věci učí za chodu, je závislý na výkladech, kterých se mu dostane od úředníků, popř. zkušenějších kolegů, a z toho si vytvoří určitý zaběhnutý systém své práce. Často se pak po celé volební období nedostane k podstatě - tedy tomu, v čem by se měl vyznat, co by měl vědět, o čem by měl mít alespoň rámcový přehled. Je tomu tak i proto, že mnozí zastupitelé nevědí, po čem by měli sáhnout, chtějí-li zdokonalit svoji práci. V tomto příspěvku se pokusím shrnout oblasti, na něž se může nový člen zastupitelstva předem připravit či co by měl požadovat.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 16:51 12.10.2009