Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2005 – Veřejné zakázky VI.

2005 – Veřejné zakázky VI.

§34

Uchazeči nebo zájemci zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§76) mohou prokázat splnění kvalifikace podle §30 odst. 2 písm. a), c) a d) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů. V takovém případě není zadavatel oprávněn požadovat prokázání skutečností zapsaných do seznamu kvalifikovaných dodavatelů jinými doklady.

§35

Zadavatel je povinen při nakládání s informacemi, kterými uchazeč nebo zájemce prokazují splnění kvalifikace, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.18)

§36

Poskytování informací o kvalifikaci zájemce a uchazeče

(1) V otevřeném řízení předkládá uchazeč informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, ve lhůtě pro podávání nabídek.

(2) Zájemci poskytují informace o své kvalifikaci, včetně dokladů požadovaných zadavatelem, ve lhůtě pro podání žádosti o účast uvedené v oznámení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním. V jednacím řízení bez uveřejnění musí dodavatel poskytnout tyto informace a doklady ve lhůtě stanovené zadavatelem.

§37

Prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí

(1) Jakost dodávek, stavebních prací nebo služeb prokazuje dodavatel předložením

a) certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem19) akreditovanou osobou,20)

b) certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě Evropské unie, nebo

c) jiného dokladu prokazujícího jakost, pokud jej zadavatel uzná.

(2) Splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí prokazuje dodavatel předložením

a) certifikátu vydaného podle českých technických norem21) akreditovanou osobou,

b) certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě Evropské unie, nebo

c) jiného dokladu prokazujícího splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, pokud jej zadavatel uzná.

§38

(1) Kvalifikaci nesplňuje uchazeč nebo zájemce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení tohoto zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

(2) Nesplnění kvalifikace podle odstavce 1 prokazuje zájemci nebo uchazeči zadavatel.

§39

Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

(1) Zadavatel vyhodnotí kvalifikaci uchazečů a zájemců podle kritérií stanovených v oznámení příslušného zadávacího řízení.

(2) Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být z otevřeného řízení zadavatelem vyloučeni. Zájemci, kteří podali žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním a nesplnili kvalifikaci, musí být zadavatelem odmítnuti. Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci v jednacím řízení bez uveřejnění, musí být zadavatelem z jednání vyloučen.

(3) Zadavatel je povinen bezodkladně písemně oznámit uchazeči vyloučení z otevřeného řízení a zájemci odmítnutí jeho účasti v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, je-li důvodem tohoto vyloučení nebo odmítnutí nesplnění kvalifikace.

§40

Výběr zájemců při omezení jejich počtu

(1) Omezil-li zadavatel počet zájemců pro účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, provede výběr ze zájemců, kteří splnili kvalifikaci, podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení.

(2) Zájemcům, jejichž účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním byla odmítnuta z důvodu omezení jejich počtu, zadavatel tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodu.

ČÁST TŘETÍ

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HLAVA I

ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

§41

Způsob zahájení zadávacího řízení

Zadávací řízení zahajuje zadavatel

a) uveřejněním oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, nebo

b) výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

§42

Oznámení otevřeného řízení

(1) V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek a zadavatel je povinen je uveřejnit podle §84 odst. 1.

(2) Pro oznámení otevřeného řízení je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§43

Oznámení užšího řízení

(1) V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit podle §84 odst. 1.

(2) Pro oznámení užšího řízení je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nesmí být nižší než 5 a vyšší než 20. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v užším řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení užšího řízení.

(4) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§44

Oznámení jednacího řízení s uveřejněním

(1) V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit podle §84 odst. 1.

(2) Pro oznámení jednacího řízení s uveřejněním je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Počet zájemců, kteří budou vyzváni k jednání, nesmí být nižší než 3. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním.

(4) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§45

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

(1) Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel písemně dodavateli nebo omezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.

(2) Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí zadavatel uvést

a) informace o předmětu veřejné zakázky,

b) identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §29 odst. 3,

c) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména informace o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace a lhůtě pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

d) datum, hodinu a místo, kde se bude jednání konat.

§46

Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním

(1) Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním musí obsahovat

a) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména údaje o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace, včetně lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

b) lhůtu pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány,

c) kritéria pro zadání veřejné zakázky, včetně jejich váhy,

d) informace o uveřejnění oznámení užšího řízení,

e) informaci o tom, zda podle rozhodnutí zadavatele musí být nabídka předložena rovněž v jiném než českém jazyce.

(2) Zadavatel zašle v písemné formě výzvu k podání nabídky současně všem zájemcům, kteří nebyli odmítnuti podle §39 a 40.

§47

Jistota

(1) Zadavatel může v oznámení podle §42 až 44 nebo ve výzvě k jednání podle §45 požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu. Výši jistoty v absolutní částce stanoví zadavatel v rozmezí až 3 % předpokládané ceny veřejné zakázky. Formu poskytnutí jistoty stanoví zadavatel.

(2) Jistotu uchazeči, kterému nebyla přidělena veřejná zakázka, uvolní zadavatel do 7 dnů po doručení oznámení tomuto uchazeči o přidělení veřejné zakázky podle §65 odst. 2. Jistotu uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka, zadavatel uvolní do 7 dnů po uzavření smlouvy. Zadavatel uvolní bezodkladně jistoty uchazečům, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni.

(3) Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví, je povinen do 7 dnů od doručení sdělení zadavatele, že jeho námitce vyhovuje, požadovanou jistotu opětovně složit. Uchazeč, který podá návrh na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí uvolněnou jistotu opětovně složit.

(4) Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo bez souhlasu zadavatele změnil nabídku nebo odmítl-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Poskytnutá jistota může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí v případě, kdy uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy; toto rozhodnutí musí zadavatel řádně odůvodnit.

HLAVA II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

§48

Zadávací dokumentace

(1) Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně požadovaného množství. Zadávací dokumentace obsahuje technické specifikace předmětu veřejné zakázky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

(2) Zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací stanovenou prováděcím právním předpisem.

(3) Zadávací dokumentace musí obsahovat obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek, podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, a jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

(4) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám.

(5) V případě veřejné zakázky na stavební práce může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést správní orgán, u kterého mohou uchazeči získat informace o povinnostech vyplývajících z ustanovení o ochraně zaměstnanosti a pracovních podmínkách platných v místě, ve kterém mají být stavební práce provedeny a které se vztahují k těmto pracím; uchazeč musí tyto informace při vypracování nabídky zohlednit.

(6) Jestliže to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Není-li zadavatel schopen popsat předmět veřejné zakázky s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, musí zadavatel v zadávací dokumentaci umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

§49

Technické specifikace

(1) Technické specifikace představují technické charakteristiky prací, materiálů, zboží nebo služeb, které mají být použity nebo dodány, popsané objektivně způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je zadavatelem zamýšlen.

(2) Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod.

(3) Technické specifikace stanoví zadavatel odkazem na

a) české technické normy,22) které přejímají evropské normy,

b) evropské normy,

c) evropská technická schválení,23)

d) technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

e) české technické normy,22)

f) zrušeno*),

g) zrušeno*).

Původní znění – nenabylo účinnosti

§50

Zadávací dokumentace stavby

(1) Součástí zadávací dokumentace stavby je projektová dokumentace stavby25) zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířená o výkaz výměr s podrobným soupisem prací a dodávek (dále jen „výkaz výměr“); výkaz výměr musí obsahovat podrobný popis požadovaných standardů.

(2) Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

(3) Zadavatel je povinen poskytnout uchazečům výkaz výměr požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobě.

(4) Podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby stanoví prováděcí právní předpis.

§51

Poskytování zadávací dokumentace

(1) Zadávací dokumentace může být poskytnuta v rámci výzvy k podání nabídky v užším řízení nebo k jednání v jednacím řízení s uveřejněním nebo k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Nebyla-li zadávací dokumentace poskytnuta podle věty první, je zadavatel povinen poskytnout ji na žádost každému uchazeči nebo zájemci ve stejném rozsahu, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení jejich žádosti, byla-li žádost podána ve stanovené lhůtě.

(2) Zadavatel může požadovat od uchazečů a zájemců pouze úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace ve výši v místě obvyklé.

(3) Zadavatel nesmí přiznávat uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacích řízeních. Rovněž nesmí po uchazečích požadovat poplatky za to, že se mohou o veřejnou zakázku ucházet.

§52

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění

(1) Uchazeč nebo zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

(2) Byla-li žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručena ve stanovené lhůtě, je zadavatel povinen poskytnout uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

(3) Zadavatel je povinen umožnit všem uchazečům a zájemcům prohlídku místa plnění v době jím určené. Prohlídka místa plnění se nesmí konat později než 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

HLAVA III

NABÍDKY

§53

Podání nabídky

(1) Každý dodavatel v otevřeném řízení nebo každý zájemce, který byl zadavatelem vyzván k podání nabídky v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, může podat pouze jednu nabídku; nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o zájemci nebo uchazeči v rozsahu uvedeném v §29 odst. 3.

(2) Jednu nabídku může podat i více dodavatelů nebo zájemců společně.

(3) Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku podle §59 odst. 1 vrátit. Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.

(4) Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem v oznámení zadávacího řízení.

(5) Pokud dodavatel nebo zájemce podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo zájemci, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

§54

Lhůta pro podání nabídky

(1) Lhůtu pro podání nabídky stanoví zadavatel podle druhu a charakteru veřejné zakázky.

(2) Lhůta pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než

a) 52 dny v otevřeném řízení,

b) 40 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.

(3) Lhůtu pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky může zadavatel, za předpokladu, že předběžné oznámení bylo uveřejněno nejvýše 12 měsíců a nejméně 52 dny před uveřejněním oznámení otevřeného nebo užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, zkrátit na

a) 22 dny v otevřeném řízení,

b) 26 dnů v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

(4) V užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací stanoví lhůtu pro podání nabídky na základě vzájemné dohody s vybranými zájemci, je-li všem vybraným zájemcům poskytnuta stejná lhůta pro podání nabídky. Není-li možné dohody dosáhnout, stanoví zadavatel lhůtu pro podání nabídky ne kratší než 10 dnů.

(5) Lhůta pro podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než

a) 36 dnů v otevřeném řízení,

b) 20 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.

(6) Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni

a) uveřejnění oznámení otevřeného řízení,

b) odeslání výzvy k podání nabídek v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

§55

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

(1) Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je

a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo

b) nejnižší nabídková cena.

(2) Zadavatel zvolí základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle jejího druhu a složitosti v návaznosti na rozsah požadavků vymezujících předmět veřejné zakázky.

(3) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje nabídku podle dílčích kritérií. Jednotlivým dílčím kritériím musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kritérií je vždy nabídková cena a dále zejména

a) provozní náklady,

b) požadavky na údržbu,

c) technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky.

(4) Zadavatel je povinen uveřejnit v oznámení otevřeného nebo užšího řízení základní kritérium pro zadání veřejné zakázky a v případě zadání veřejné zakázky na podkladě ekonomické výhodnosti nabídky i dílčí kritéria včetně jejich váhy.

(5) Jde-li o jednací řízení s uveřejněním, postupuje zadavatel obdobně podle odstavců 1 až 4.

§56

Varianty nabídky

(1) Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a pokud zadavatel varianty předem nevyloučil. Pokud jsou varianty nabídky přípustné, je zadavatel povinen v zadávací dokumentaci uvést alespoň minimální požadavky, které musí varianty splňovat.

(2) Pokud zadavatel varianty nabídky předem nevyloučil, nesmí je odmítnout z důvodu odkazu na

a) národní technické normy přejímající evropské normy,

b) evropská technická schválení, nebo

c) národní technické specifikace.

(3) Pokud zadavatel varianty nabídky předem nevyloučil, nesmí je odmítnout proto, že by v případě veřejné zakázky na dodávky došlo ke změně na veřejnou zakázku na služby nebo že by v případě veřejné zakázky na služby došlo ke změně na veřejnou zakázku na dodávky.

HLAVA IV

HODNOTÍCÍ KOMISE

§57

Složení hodnotící komise

(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném nebo užším řízení jmenuje zadavatel hodnotící komisi. Hodnotící komise musí být minimálně pětičlenná a musí mít nejméně jednu třetinu členů s odbornou způsobilostí podle zvláštních právních předpisů.17) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce zadavatele. Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje zadavatel za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka.

(2) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v §2 odst. 1 písm. a) a b), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi podle odstavce 1 věcně příslušný ministr. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně sedm členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.

(3) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v §2 odst. 1 písm. a) a b), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi podle odstavce 1 vláda na návrh věcně příslušného ministra. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně devět členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.

(4) Členové hodnotící komise a jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise i náhradník písemně prohlášení zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise.

(5) Vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů hodnotící komise v průběhu její činnosti, popřípadě náhradníkovi, je povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Zadavatel po zvážení důvodů podjatosti člena hodnotící komise, popřípadě náhradníka, rozhodne o jeho dalším setrvání v hodnotící komisi; vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého z členů hodnotící komise, popřípadě náhradníka, postupuje obdobně. Člen hodnotící komise, popřípadě náhradník, kterému vznikl důvod podjatosti, se nesmí zúčastnit jednání hodnotící komise od okamžiku, kdy se o tomto důvodu dozvěděl. Předseda hodnotící komise vyzve k činnosti v hodnotící komisi za podjatého člena jeho náhradníka.

(6) Stanovení počtu členů hodnotící komise s odbornou způsobilostí neplatí pro zpravodajské služby.

(7) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, s výjimkou veřejného zadavatele, není povinen postupovat podle odstavců 1 až 6 a veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem hodnotící komisi plní zadavatel.

§58

Jednání hodnotící komise

(1) Hodnotící komise si zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu na svém prvním jednání, které svolá zadavatel. Další jednání hodnotící komise svolává a řídí její předseda, není-li předseda přítomen, místopředseda.

(2) Každý člen hodnotící komise musí být na její jednání nejméně 7 dnů předem pozván; nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost předsedovi hodnotící komise, který zajistí účast náhradníka. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů, nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

(3) O jednání hodnotící komise se sepisuje protokol (dále jen „protokol o jednání“). Protokol o jednání podepisují všichni členové hodnotící komise. Zastává-li člen hodnotící komise odchylný názor proti názoru většiny, uvede se v protokolu o jednání tento odlišný názor s odůvodněním.

(4) Členové hodnotící komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

HLAVA V

POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

§59

Otevírání obálek s nabídkami

(1) Hodnotící komise nesmí otevřít obálku s nabídkou (dále jen „obálka“) do uplynutí lhůty pro podání nabídky. Obálky budou otevřeny v termínu uvedeném v oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 30 dnů po lhůtě pro podání nabídky. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a zadavatel je vrátí bezodkladně uchazečům.

(2) Zadavatel předá hodnotící komisi obálky až před zahájením otevírání obálek včetně seznamu nabídek. Není-li hodnotící komise jmenována (§57 odst. 7), otevírá obálky zadavatel za přítomnosti nejméně tří jím vybraných fyzických osob, které musí splňovat podmínky uvedené v §57 odst. 1.

(3) Hodnotící komise otevírá obálky podle pořadového čísla a kontroluje, zda nabídka je

a) zpracována v požadovaném jazyku,

b) podepsaná oprávněnou osobou a

c) z hlediska požadovaného obsahu úplná.

(4) Přítomným uchazečům otevírání obálek zadavatel nebo hodnotící komise sděluje po provedení kontroly podle odstavce 3 identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, nabídkovou cenu a dále informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 3. Pokud varianty nabídky obsahují různé nabídkové ceny, musí být sdělena cena za každou variantu nabídky. Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla součástí zadání veřejné zakázky, zadavatel písemně vyrozumí uchazeče nebo zájemce o termínu otevírání obálek v předstihu alespoň 5 pracovních dní.

(5) Jestliže hodnotící komise zjistí, že nabídka nesplňuje požadavky podle odstavce 3, nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z další účasti v otevřeném nebo v užším řízení. Vyloučení včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.

§60

Protokol o otevírání obálek

(1) O otevírání obálek sepisuje hodnotící komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede hodnotící komise identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů, a to

a) v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena,

b) v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.

Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla požadavkům uvedeným v §59 odst. 3. Příslušná část protokolu o otevírání obálek se účastníkům otevírání obálek přečte před otevřením další obálky.

(2) Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla každému požadavku uvedenému v §59 odst. 3, a nabídkovou cenu. Před otevřením další obálky se účastníkům otevírání obálek přečte příslušná část protokolu o otevírání obálek.

(3) Protokol o otevírání obálek podepisují všichni členové hodnotící komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek. Uchazeči jsou oprávněni u zadavatele nahlédnout do části protokolu podle odstavců 1 a 2. Tuto část zadavatel zveřejní obvyklým způsobem.

§61

Posuzování nabídek

(1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek. Nabídky, které nesplňují zadávací podmínky, musí být vyřazeny; jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Současně hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění ve lhůtě podle odstavce 4. Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména z důvodu výjimečné hospodárnosti realizace nebo výrobní metody, originality, případně objevnosti technického řešení nebo příznivých podmínek u uchazeče. Neodůvodnil-li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.

(2) V případě, že kritériem pro zadání nadlimitní veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, sdělí zadavatel Evropské komisi vyřazení nabídek, které mají mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

(3) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací může vyřadit nabídky, které mají mimořádně nízkou nabídkovou cenu vlivem státní pomoci, jen pokud věc projednal s uchazečem a uchazeč nebyl schopen doložit, že pomoc byla poskytnuta v souladu se zvláštním právním předpisem.26)

(4) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Ke zjevným početním chybám v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu, zjištěným při posuzování, hodnotící komise nepřihlíží.

(5) Uchazeče, jehož nabídka byla při posuzování nabídek vyřazena, musí zadavatel bezodkladně vyloučit ze zadávacího řízení. Vyloučení včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.

§62

Hodnocení nabídek

(1) Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení otevřeného nebo užšího řízení. V případě zadávání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky je hodnotící komise povinna zohlednit jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhu.

(2) Je-li kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena a tato nabídková cena byla posouzena podle §61 odst. 1 až 3, seřadí hodnotící komise nabídky podle výše nabídkové ceny.

(3) Metody hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Zadavatel může rozhodnout o novém hodnocení, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Zadavatel může pro nové hodnocení ustanovit jinou hodnotící komisi. Důvody pro nové hodnocení zadavatel uvede ve formuláři podle §67 odst. 3.

§63

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

(1) O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící komise.

(2) Zprávu podle odstavce 1 podepisují všichni členové hodnotící komise. Bezodkladně po ukončení své činnosti ji hodnotící komise předá zadavateli včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné zakázce. Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, pokud nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, na jejich žádost do zprávy nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo opis. Zadavatel může požadovat od uchazečů pouze úhradu nákladů s tím spojených ve výši v místě obvyklé.

(3) Hodnotící komise použije pro vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek příslušný formulář. Vzor formuláře, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§64

Posuzování a hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním

Pro posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem v jednacím řízení s uveřejněním platí ustanovení hlavy páté obdobně.

HLAVA VI

UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

§65

Přidělení veřejné zakázky

(1) Zadavatel je povinen v otevřeném řízení nebo v užším řízení přidělit veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako

a) ekonomicky nejvýhodnější nabídka v případě zadání veřejné zakázky na základě ekonomické výhodnosti nabídky, nebo

b) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

(2) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uchazeči vybranému podle odstavce 1 zašle zadavatel neprodleně ostatním uchazečům, nebyli-li ze zadávacího řízení vyloučeni. V rozhodnutí zadavatel uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §60 odst. 1. Dále zadavatel uvede z nabídky ty údaje, které byly předmětem hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů. Jestliže rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise, musí být součástí rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu.

(3) Pro přidělení veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním nebo v jednacím řízení bez uveřejnění platí odstavce 1 a 2 přiměřeně; jestliže zadavatel sjednává smluvní podmínky pouze s jediným zájemcem, odstavec 2 se nepoužije.

(4) Končí-li zadávací řízení uzavřením rámcové smlouvy, platí odstavce 1 a 2 obdobně.

§66

Uzavření smlouvy

(1) Zadavatel v otevřeném nebo užším řízení nesmí uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 2.

(2) Neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku podle §88, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou. Uzavření smlouvy zadavatel oznámí uchazečům uvedeným v §65 odst. 2.

(3) Jestliže byly v jednacím řízení bez uveřejnění nebo v jednacím řízení s uveřejněním sjednávány smluvní podmínky s více zájemci a zadavatel neobdrží do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku podle §88, uzavře bezodkladně písemnou smlouvu s vybraným zájemcem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou.

(4) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací uzavře bezodkladně rámcovou smlouvu, neobdrží-li do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle §65 odst. 2 námitku podle §88.

(5) Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 30 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí.

§67

Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

(1) Zadavatel je povinen uveřejnit informaci o uzavření smlouvy, na základě které se veřejná zakázka uskuteční, jde-li o

a) nadlimitní veřejnou zakázku, do 48 dnů, nebo

b) podlimitní veřejnou zakázku, do 30 dnů

po uzavření této smlouvy.

(2) Jde-li o případ uvedený v odstavci 1 písm. b), zadavatel uveřejní pouze identifikační údaje o dodavateli, jemuž byla veřejná zakázka zadána, včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §60 odst. 1 a nabídkové ceny. Jde-li o rámcovou smlouvu, uveřejní zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací identifikační údaje účastníků rámcové smlouvy včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §60 odst. 1.

(3) Zadavatel je povinen pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení použít příslušný formulář, jehož vzor a postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§68

Zrušení zadávacího řízení

(1) Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění kdykoli bez uvedení důvodu.

(2) Zadavatel je oprávněn zrušit otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním, jestliže si tuto možnost vyhradil v oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.

(3) Otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním zadavatel zruší, jestliže

a) nebyla podána žádná nabídka,

b) všichni uchazeči byli vyloučeni,

c) v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení, nebo

d) smlouvu odmítne uzavřít uchazeč umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře smlouvu v době, po kterou je svou nabídkou vázán.

(4) Zrušení zadávacího řízení, s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění, je zadavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy rozhodl o odmítnutí doručených nabídek nebo zrušení zadávacího řízení, uveřejnit s uvedením důvodů.

(5) Zadavatel je povinen pro uveřejnění zrušení zadávacího řízení použít příslušný formulář, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§69

Písemná zpráva zadavatele

(1) Ke každé veřejné zakázce, na kterou byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem nebo zájemcem, vypracuje zadavatel písemnou zprávu, která musí zejména obsahovat:

a) předmět a celkovou cenu veřejné zakázky,

b) identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §60 odst. 1 o těch uchazečích nebo zájemcích, jejichž nabídky byly hodnoceny nebo s nimiž bylo jednáno, spolu s pořadím, v jakém byly jejich nabídky vyhodnoceny,

c) identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §60 odst. 1 o těch uchazečích nebo zájemcích, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni spolu s uvedením důvodů,

d) identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v §60 odst. 1 o tom uchazeči nebo zájemci, s nímž byla uzavřena smlouva, i zda a jakou část veřejné zakázky zamýšlí tento uchazeč nebo zájemce zadat jiným osobám, s uvedením jejich identifikačních údajů,

e) podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění, byl-li pro zadání veřejné zakázky použit tento druh zadávacího řízení,

f) zdůvodnění, proč byla smlouva uzavřena s vybraným uchazečem nebo zájemcem,

g) zdůvodnění, proč byli v případě užšího řízení vyzváni k podání nabídky a v případě jednacího řízení vyzváni k jednání vybraní uchazeči nebo zájemci.

(2) Zadavatel je povinen na vyžádání poskytnout tuto zprávu Evropské komisi nebo orgánu dohledu.

§70

Vrácení ukázek a vzorků

Předložil-li zájemce nebo uchazeč v zadávacím řízení ukázky nebo vzorky, je zadavatel povinen mu tyto ukázky nebo vzorky po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení bezodkladně vrátit.

§71

Uchovávání dokumentace o zadání veřejné zakázky

Zadavatel je povinen dokumentaci o zadání veřejné zakázky uchovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.

ČÁST ČTVRTÁ

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

§72

(1) Veřejnou soutěž o návrh musí zadavatel použít, jestliže

a) podle rozhodnutí zadavatele bude na toto řízení navazovat zadání veřejné zakázky na služby podle §27 odst. 5, nebo

b) v souvislosti s tímto řízením budou vítěznému účastníkovi, případně účastníkům, poskytnuty soutěžní ceny a platby,

v případě, že předpokládaná cena veřejné zakázky na služby zadávané na základě výsledku veřejné soutěže o návrh nebo celková výše soutěžních cen a plateb dosáhnou nejméně částky v české měně odpovídající 200 000 EUR.

(2) Při přepočtu předpokládané ceny veřejné zakázky na služby nebo celkové výše soutěžních cen a plateb na českou měnu se postupuje podle §14 odst. 6.

(3) Ve vyhlášení veřejné soutěže o návrh je zadavatel povinen uvést zejména popis návrhu, lhůtu pro převzetí návrhu a kritéria pro hodnocení.

(4) Zadavatel je povinen pro vyhlášení veřejné soutěže o návrh použít příslušný formulář, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§73

Veřejná soutěž o návrh nesmí omezovat uchazeče na území jednoho státu nebo jeho části. Zadavatel může podle povahy soutěže omezit počet účastníků, přičemž stanoví jasná nediskriminační kritéria jejich výběru. Počet účastníků však musí být dostatečný, aby byla zajištěna skutečná soutěž.

§74

Projekty podávají účastníci veřejné soutěže o návrh anonymně. Pro hodnocení anonymních návrhů je zadavatel povinen zřídit soutěžní porotu výhradně z nezávislých fyzických osob. Je-li od účastníků veřejné soutěže o návrh vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí tuto nebo rovnocennou kvalifikaci mít nejméně jedna třetina členů soutěžní poroty. Na člena soutěžní poroty se vztahují obdobně požadavky stanovené pro člena hodnotící komise podle §57.

§75

(1) Soutěžní porota vyhodnocuje pouze anonymně podané návrhy, a to na základě kritérií obsažených ve vyhlášení veřejné soutěže o návrh. Jedním z kritérií je vždy i předpokládaná cena navrhovaného řešení.

(2) Výsledek veřejné soutěže o návrh je zadavatel povinen uveřejnit.

ČÁST PÁTÁ

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

§76

Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) vede seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „seznam“), do kterého zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle §30 odst. 2 písm. a), c) a d) a doložili splnění kvalifikace příslušnými doklady.

(2) Seznam je informačním systémem veřejné správy,27) je veřejný a je veden též způsobem umožňujícím dálkový přístup; každý do něj může nahlédnout a vyhotovit si z něj výpisy.

(3) Po dodavateli z jiného členského státu Evropské unie se pro účely zápisu do seznamu nepožadují jiné doklady než ty, které se vyžadují po tuzemském dodavateli.

(4) Ministerstvo sdělí jiným členským státům Evropské unie adresu místa, kde je možno podat žádost o zápis do seznamu.

§77

Údaje v seznamu

Do seznamu se zapisují tyto údaje:

a) obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, příjmení, případně obchodní firma a bydliště, případně místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,

c) právní forma právnické osoby,

d) datum podání žádosti,

e) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

f) daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

g) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem dodavatele,

h) obor podnikání dodavatele,

i) základní kvalifikační kritéria.

§78

Zápis do seznamu

Ministerstvo zapíše do seznamu na žádost dodavatele, který prokázal splnění kvalifikace podle §30 odst. 2 a připojil k žádosti doklady podle §31 odst. 2, jinak žádost zamítne.

§79

Změna zápisu

Každou změnu zapisovaných údajů je dodavatel povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, ministerstvu písemně oznámit a doložit ji příslušným dokladem ne starším než 1 měsíc. Je-li oznámená změna řádně doložena, provede ministerstvo v seznamu příslušnou změnu zápisu.

§80

Výpis ze seznamu

(1) Výpis ze seznamu obsahuje veškeré údaje, které se do seznamu zapisují. Ministerstvo vydá úředně ověřený výpis každému, kdo o to požádá; tento úkon je zpoplatněn podle zvláštního právního předpisu.

(2) Úředně ověřeným výpisem podle odstavce 1 se rozumí též výpis poskytnutý elektronicky, podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

§81

Vyškrtnutí ze seznamu

(1) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu, zjistí-li, že dodavatel

a) přestal splňovat kvalifikaci,

b) nesplnil povinnost oznámit změnu zapisovaných údajů, nebo

c) použil pro zápis do seznamu doklady, které se ukázaly jako neúplné nebo nepravdivé.

(2) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu rovněž v případě, že o to dodavatel písemně požádá.

§82

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při zápisu, změnách zápisu a vyškrtnutí ze seznamu podle správního řádu.28)

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A UVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

§83

Informační systém o zadávání veřejných zakázek

(1) Informační systém o zadávání veřejných zakázek (dále jen „informační systém“) je informačním systémem veřejné správy.27) Správcem informačního systému je ministerstvo, které stanoví jeho datovou strukturu a informační obsah.

(2) Prostřednictvím informačního systému ministerstvo zabezpečuje

a) uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese,

b) statistické výstupy o veřejných zakázkách pro Evropskou komisi.

(3) Informační systém obsahuje informace o veřejných zakázkách předané ministerstvu podle §84 nebo §85.

(4) Zadavatelé jsou povinni poskytovat ministerstvu údaje o veřejných zakázkách a identifikační údaje včetně osobních údajů o zadavatelích, zájemcích a uchazečích v rozsahu uvedeném v §29 odst. 3.

(5) Podrobnější informace o funkcích informačního systému a vazbách na jiné informační systémy stanoví prováděcí právní předpis.

§84

Uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách

(1) Pokud je v tomto zákoně stanovena povinnost uveřejňovat údaje a informace o veřejných zakázkách, rozumí se tím uveřejnění

a) na centrální adrese prostřednictvím informačního systému, a

b) jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku, s výjimkou veřejných zakázek na služby uvedené v příloze č. 1, také v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

(2) Zadavatel může údaje a informace o podlimitních veřejných zakázkách uveřejnit rovněž i jiným způsobem za předpokladu, že k uveřejnění nedojde dříve než k uveřejnění podle odstavce 1 písm. a). Údaje a informace uveřejněné podle věty první musí obsahovat minimálně údaje a informace v rozsahu uveřejněném na centrální adrese.

(3) Zadavatel může údaje a informace o nadlimitních veřejných zakázkách uveřejnit rovněž i jiným způsobem za předpokladu, že k uveřejnění nedojde dříve než v den odeslání údajů a informací Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství a nesmí obsahovat jiné údaje a informace, než které byly uveřejněny podle odstavce 1 písm. b). V případě uveřejnění údajů a informací podle tohoto odstavce musí zadavatel být schopen podat důkaz o dni odeslání Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

(4) Podrobnější náležitosti a způsoby předávání údajů a informací do informačního systému podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§85

Informační list veřejné zakázky

(1) V případech, že jde o jednací řízení bez uveřejnění, je zadavatel povinen poskytnout ministerstvu údaje a informace o veřejné zakázce do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne zrušení zadávacího řízení.

(2) Údaje a informace podle odstavce 1 předává zadavatel ministerstvu prostřednictvím informačního listu veřejné zakázky, jehož formy, náležitosti jeho vyplnění a způsoby odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§86

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při shromažďování, předávání, uchovávání, zveřejňování a jiném zpracování osobních údajů podle zvláštního zákona.29)

HLAVA II

ZVÝHODNĚNÍ NĚKTERÝCH UCHAZEČŮ NEBO ZÁJEMCŮ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

§87

Účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení dodavatel zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, z celkového počtu svých zaměstnanců a jde-li o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky nebo o podlimitní veřejnou zakázku na služby, musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 20 %. Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, musí být v nabídce uchazeče doložena potvrzením místně příslušného úřadu práce.

Původní znění – účinnost od 1.5.2004 do 30.9.2004 (do novely č. 436/2004 Sb.)

HLAVA III

NÁMITKY A JEJICH PŘEZKOUMÁNÍ ZADAVATELEM

§88

(1) V případě nadlimitních veřejných zakázek může zadavateli podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel a v případě podlimitních veřejných zakázek kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele vznikla nebo hrozí vznik škody (dále jen „stěžovatel“), může zadavateli podat zdůvodněné námitky. Podání námitek je podmínkou pro případné podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

(2) Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle §65 odst. 2. Námitku nelze podat po uzavření smlouvy. Opožděně podané námitky zadavatel s odůvodněním vrátí stěžovateli.

(3) Zadavatel je povinen do 10 dnů od obdržení námitek odeslat stěžovateli písemné sdělení, zda námitkám vyhovuje či nikoliv a zdůvodnit způsob jejich vyřízení.

(4) Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odstavce 3 nevyhověl, nesmí do 60 dnů od jejich obdržení uzavřít smlouvu, jinak je smlouva neplatná. Tato lhůta může být předběžným opatřením orgánu dohledu prodloužena na dobu nezbytně nutnou k vydání rozhodnutí podle §101.

HLAVA IV

NĚKTERÉ DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁKONA

§89

Povinnost zadavatele nahradit škodu

Za škodu způsobenou porušením tohoto zákona odpovídá zadavatel podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

§90

Neplatnost úkonu zadavatele a právo na odstoupení od smlouvy

(1) Zadavatel nesmí učinit úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje tomuto zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Takový úkon je od počátku neplatný.

(2) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s dodavatelem, který byl neoprávněně zvýhodněn, pokud ke zvýhodnění došlo z důvodů na straně tohoto dodavatele nebo jím pověřené osoby.

HLAVA V

PRÁVNÍ ÚKONY V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH

§91

Forma právních úkonů v zadávacích řízeních

(1) V případech, kdy je tímto zákonem vyžadována písemná forma právního úkonu, se za písemný právní úkon považuje i právní úkon učiněný telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, splňuje-li požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Nabídka v otevřeném řízení, žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění může být učiněna pouze listinou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo zájemce nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

(3) Nabídky a další doklady požadované tímto zákonem se předkládají v českém jazyce. V oznámení zadávacího řízení může zadavatel požadovat předložení nabídky rovněž v dalším jazyce.

(4) Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka; to neplatí, pokud jde o doklady ve slovenském jazyce. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.

§92

Doručování

(1) Při doručování zadavateli se za doručení považuje okamžik převzetí písemnosti podatelnou zadavatele, pokud zadavatel neuvedl v oznámení zadávacího řízení jinak. Zadavatel je povinen vést písemnou evidenci všech zásilek doručených k zadávacímu řízení obsahující pořadové číslo zásilky, datum a přesný čas doručení a identifikaci odesílatele.

(2) Zadavatel doručuje písemnosti zájemcům nebo uchazečům prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v žádosti o účast nebo v nabídce jako doporučenou zásilku s doručenkou. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a adresáta o tom vhodným způsobem uvědomí. Písemnost se uloží po dobu 10 dnů. Počátek doby uložení musí být na písemnosti vyznačen. Není-li písemnost v uvedené době adresátem vyzvednuta, vrátí ji držitel poštovní licence odesílateli jako nedoručitelnou. Odmítne-li adresát písemnost převzít, držitel poštovní licence na ni tuto skutečnost vyznačí a odesílajícímu zadavateli písemnost vrátí. Písemnost je doručena okamžikem převzetí, odmítnutím převzetí nebo marným uplynutím doby uložení písemnosti v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence.

§93

Elektronické podání nabídky

(1) Zadavatel může rozhodnout, že v zadávacím řízení mohou být právní úkony uvedené v §91 odst. 1 rovnocenně činěny elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, jestliže

a) má k dispozici takové technické vybavení, které mu umožní při použití elektronické formy dodržet veškeré podmínky stanovené tímto zákonem pro písemnou formu právních úkonů a průběh zadávacího řízení,

b) tuto skutečnost uvede v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním nebo ve výzvě k jednacímu řízení bez uveřejnění a

c) stanoví v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním požadavek na zabezpečení a strukturu nabídky zaručující dodržení postupu uvedeného v části třetí hlavě III tohoto zákona.

(2) Uchazeč, který se zúčastní zadávacího řízení podle odstavce 1, je povinen zabezpečit nabídku podle odstavce 1 písm. c) způsobem odpovídajícím uzavřené obálce u písemně podávané nabídky, zejména zabezpečit nabídku tak, aby změny jejího obsahu byly zjistitelné a nebylo možné předčasné seznámení s jejím obsahem.

ČÁST SEDMÁ

DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLAVA I

VÝKON DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

§94

(1) Dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „orgán dohledu“), při kterém přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky.

(2) Orgán dohledu

a) vydává předběžná opatření,

b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadání veřejné zakázky postupoval v souladu s tímto zákonem,

c) ukládá nápravná opatření a sankce,

d) kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu.30) Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů,31)

e) plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

HLAVA II

SMÍRČÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE

§95

Smírčí řízení

(1) Kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité nadlimitní veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele působícího v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací vznikla nebo hrozí vznik škody (dále jen „žadatel“), může podat písemnou žádost o smírčí řízení Evropské komisi nebo orgánu dohledu. Orgán dohledu žádost, která mu byla podána, neprodleně postoupí Evropské komisi.

(2) Ve smírčím řízení před Evropskou komisí, jež je zahajováno jen se souhlasem zadavatele,

a) určí každá strana poté, kdy odsouhlasí smírčího soudce navrženého Evropskou komisí, dalšího smírčího soudce,

b) má každá ze stran právo smírčí řízení kdykoli ukončit,

c) každá ze stran nese náklady, které jí v souvislosti se smírčím řízením vzniknou, pokud se strany nedohodnou jinak, s výjimkou nákladů řízení, které strany hradí rovným dílem.

V ostatním se při smírčím řízení na úrovni Evropské komise postupuje způsobem stanoveným příslušnou směrnicí Evropských společenství.32)

§96

Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

(1) Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „řízení“) se zahajuje na písemný návrh (dále jen „návrh“) stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z vlastního podnětu orgánu dohledu. Řízení z vlastního podnětu může orgán dohledu zahájit do 3 let ode dne, kdy úkonem zadavatele došlo k porušení tohoto zákona.

(2) Řízení je zahájeno dnem, kdy byl návrh doručen orgánu dohledu. Zahajuje-li se řízení z podnětu orgánu dohledu, je řízení zahájeno dnem, kdy orgán dohledu učinil vůči účastníku řízení první úkon.

(3) Návrh musí být doručen orgánu dohledu do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel písemné sdělení, že zadavatel námitkám nevyhověl nebo vyhověl, ale stěžovatel se způsobem vyřízení nesouhlasí. Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle §88 odst. 3, lze návrh doručit orgánu dohledu nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem. Orgán dohledu neprodleně vyrozumí zadavatele o zahájení řízení.

§97

Návrh

(1) Z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká, v čem je spatřováno porušení tohoto zákona a čeho se navrhovatel domáhá. Návrh dále musí obsahovat přesné označení zadavatele, musí být podepsán a datován. Součástí návrhu zasílaného orgánu dohledu je doklad o doručení námitek zadavateli. Návrh je zpoplatňován podle zvláštního právního předpisu.33)

(2) Jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle odstavce 1 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené orgánem dohledu nedoplní, nebyl doručen ve lhůtě podle §96 odst. 3 nebo nebyl podán oprávněnou osobou, nebo není-li orgán dohledu věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, zahájené řízení orgán dohledu zastaví; pokud má orgán dohledu důvodné podezření, že došlo k porušení tohoto zákona, je povinen v řízení pokračovat z vlastního podnětu.

(3) Návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit transparentní nebo nediskriminační postup při zadávání veřejných zakázek, zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení zadávacího řízení nebo obsahu výzvy k podávání nabídek,

c) vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku z otevřeného nebo z užšího řízení,

d) zadání veřejné zakázky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

(4) Zadavatel je povinen zaslat orgánu dohledu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci veřejné zakázky vztahující se k namítanému porušení zákona.

§98

Kauce

(1) S podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je navrhovatel povinen složit na účet orgánu dohledu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však 1 000 000 Kč. Kauce musí být připsána na účet orgánu dohledu nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

(2) Pokud orgán dohledu svým rozhodnutím

a) vyhoví návrhu navrhovatele, nebo

b) shledá, že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem a tento úkon zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek,

vrátí kauci navrhovateli nejpozději do 7 dnů od právní moci takového rozhodnutí.

(3) Kauce je příjmem státního rozpočtu

a) dnem právní moci rozhodnutí orgánu dohledu, kterým nebylo vyhověno návrhu navrhovatele,

b) dnem právní moci rozhodnutí, kterým orgán dohledu neshledá, že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem.

(4) V případě postupu podle odstavce 2 vrátí orgán dohledu navrhovateli kauci spolu s úroky.

§99

Účastníci řízení

Účastníkem řízení je vždy zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel. Je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky podle §65, pak je účastníkem řízení též uchazeč, kterému byla zakázka přidělena.

§100

Předběžné opatření

(1) Orgán dohledu může na návrh navrhovatele nebo z vlastního podnětu před skončením řízení k zabránění dalšího poškozování nebo k odvrácení bezprostředního ohrožení zájmů uchazeče nebo zájemce a v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění jeho účelu vydat předběžné opatření, kterým uloží zejména

a) zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení,

b) zadavateli pozastavit zadávací řízení, nebo

c) zákaz plnění z uzavřené smlouvy,

a to na dobu v předběžném opatření uvedenou, nejdéle však do rozhodnutí ve věci samé.

(2) Navrhovatel musí přesně označit, čeho se má navrhované předběžné opatření týkat, uvést tvrzenou nezákonnost, konkretizovat bezprostředně hrozící poškození svých zájmů a připojit příslušné důkazy.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá odkladný účinek.

HLAVA III

ROZHODNUTÍ ORGÁNU DOHLEDU

§101

Rozhodnutí orgánu dohledu

(1) Shledá-li orgán dohledu před uzavřením smlouvy (§66), že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem, uvede tuto skutečnost písemně v rozhodnutí. Současně zadavateli uloží opatření k nápravě, zejména zrušení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, jestliže takový úkon podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

(2) Jestliže orgán dohledu shledá po uzavření smlouvy, že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem a tento úkon zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, může orgán dohledu písemným rozhodnutím vyslovit zákaz plnění této smlouvy a ve společném řízení uložit zadavateli pokutu za správní delikt podle §102.

(3) Součástí rozhodnutí orgánu dohledu podle odstavců 1 a 2 je uložení sankce podle §102.

(4) Orgán dohledu vydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy obdržel podklady vyžádané od zadavatele. Zadavatel doručí veškeré podklady orgánu dohledu do 14 dnů od obdržení jeho výzvy.

(5) Neshledá-li orgán dohledu porušení tohoto zákona, řízení rozhodnutím zastaví.

HLAVA IV

SPRÁVNÍ DELIKTY

§102

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je zadavatelem, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro přidělení veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit hodnocení nabídek,

b) uzavře smlouvu (§65 a 66) s uchazečem vybraným postupem podle písmene a),

c) zruší zadávací řízení, aniž si tuto možnost vyhradil v oznámení zadávacího řízení (§68),

d) neuchová dokumentaci o zadání veřejné zakázky (§71),

e) nesplní povinnosti o uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách (§84).

(2) Za správní delikty právnické osobě, která je zadavatelem, se podle odstavce 1 uloží pokuta do

a) výše 5 % ceny zakázky, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo d),

b) výše 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo e).

(3) Pokud se právnická osoba, která je zadavatelem, dopustí správního deliktu podle odstavce 1 opakovaně v průběhu 5 let, zvýší se sazba pokut podle odstavce 2 na dvojnásobek.

§103

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) uvede nepravdivé údaje při prokazování kvalifikace (§30),

b) uvede nepravdivé údaje při zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo

c) ve stanovené lhůtě neoznámí ministerstvu změnu údajů zapisovaných do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

(2) Za správní delikty právnické osobě se podle odstavce 1 uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

(3) Pokud se právnická osoba dopustí správního deliktu podle odstavce 1 opakovaně v průběhu 5 let, zvýší se sazba pokut podle odstavce 2 na dvojnásobek.

§104

Pořádková opatření

(1) Správní orgán

a) právnické osobě, která neposkytne orgánu dohledu ve stanovené lhůtě podklady a pravdivé informace potřebné pro přezkoumání úkonů zadavatele,

b) fyzické osobě, která ztěžuje postup řízení zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď nebo předložení podkladů potřebných pro přezkoumání úkonů zadavatele,

uloží pokutu až do výše 100 000 Kč.

(2) Pokuta podle odstavce 1 může být uložena i opakovaně.

§105

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(3) Řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání lze zahájit do 5 let ode dne, kdy bylo spácháno.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává orgán dohledu.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

HLAVA V

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝKONU DOHLEDU

§106

Ochrana obchodního tajemství

(1) Zaměstnanci orgánu dohledu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů náležejících do působnosti tohoto orgánu, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli při plnění pracovních povinností. To neplatí, jestliže uvedené osoby podávají o takových skutečnostech svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření.34)

(2) Dozví-li se orgán dohledu skutečnost, která je předmětem obchodního tajemství, je povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.

§107

Užití správního řádu

Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při řízení před orgánem dohledu podle správního řádu.

§108

Uveřejňování pravomocného rozhodnutí orgánu dohledu

Orgán dohledu zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí vydaná v uplynulém kalendářním roce ve Sbírce rozhodnutí orgánu dohledu v oblasti zadávání veřejných zakázek a na internetových stránkách orgánu dohledu.

ČÁST OSMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§109

Zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují.

§110

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá právní předpis k provedení §29 odst. 4, §42 odst. 3, §43 odst. 4, §44 odst. 4, §48 odst. 2, §50 odst. 4, §62 odst. 3, §63 odst. 3, §67 odst. 3, §68 odst. 5, §72 odst. 4, §83 odst. 5 a §84 odst. 4.

§111

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Zákon č. 148/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zákon č. 28/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zákon č. 142/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 278/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zákon č. 424/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§112

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení §3 odst. 1 písm. f), §4 odst. 1 písm. e), §27 odst. 6, §31 odst. 4, §49 odst. 3 písm. b), c) a d), §56 odst. 2 písm. b), §61 odst. 2, §69 odst. 2, §83 odst. 2 písm. b), §84 odst. 1 písm. b), §84 odst. 3 a §95, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Ustanovení §4 odst. 1 písm. o) a p) a §49 odst. 3 písm. f) a g) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Původní znění – účinnost od 1.5.2004 do 25.7.2004 (do novely č. 437/2004 Sb.)

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 40/2004 Sb.

Seznam služeb nevyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství

            Číslo služby    Název služby

            1          Hotelové a restaurační služby

            2          Služby v drážní dopravě

            3          Služby vodní dopravy

            4          Vedlejší a doplňkové služby v dopravě

            5          Právní služby

            6          Zprostředkovatelské služby v oblasti zaměstnanosti a služby s tím související

            7          Pátrací a bezpečnostní služby

            8          Vzdělávací a profesní služby

            9          Zdravotní a sociální služby

            10        Rekreační, kulturní a sportovní činnosti (služby)

            11        Jiné služby neuvedené v příloze č. 2

Příloha č. 2 k zákonu č. 40/2004 Sb.

Seznam služeb vyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství

            Číslo služby    Název služby

            1          Údržbářské a opravářské služby

            2          Pozemní přeprava věcí a osob s výjimkou poštovních služeb

            3          Letecká přeprava věcí a osob s výjimkou poštovních služeb

            4          Poštovní služby

            5          Telekomunikační služby

            6          Finanční služby

                        a) Pojišťovací služby

                        b) Bankovnictví a investiční služby

            7          Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby

            8          Služby ve výzkumu a vývoji

            9          Účetnictví a audit

            10        Průzkum trhu a veřejného mínění

            11        Poradenství a s tím spojené služby

            12        Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědecko-technické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz

            13        Reklamní služby

            14        Úklidové služby a domovní správa

            15        Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě

            16        Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby

Příloha č. 3 k zákonu č. 40/2004 Sb.

Dodávky zboží pro zadavatele z resortu Ministerstva obrany členěné podle nomenklatury Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží (HS)

Kapitola 25:    Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement.

Kapitola 26:    Rudy kovů, strusky a popely.

Kapitola 27:    Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky.

            Mimo číslo HS 2710:             Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků; odpadní oleje.

Kapitola 28:    Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů.

            Mimo číslo HS 2809:             Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované.

            Mimo číslo HS 2813:             Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý.

            Mimo číslo HS 2814:             Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku.

            Mimo číslo HS 2828:             Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany.

            Mimo číslo HS 2832:             Siřičitany; thiosírany.

            Mimo číslo HS 2839:             Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů.

            Mimo číslo HS 2850:             Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou také karbidy čísla 2849.

            Mimo číslo HS 2851:             Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů.

Kapitola 29:    Organické chemikálie.

            Mimo číslo HS 2903:             Halogenderiváty uhlovodíků.

            Mimo číslo HS 2904:             Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované.

            Mimo číslo HS 2907:             Fenoly; fenolalkoholy.

            Mimo číslo HS 2908:             Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů.

            Mimo číslo HS 2911:             Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

            Mimo číslo HS 2912:             Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd.

            Mimo číslo HS 2913:             Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912.

            Mimo číslo HS 2914:             Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

            Mimo číslo HS 2915:             Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

            Mimo číslo HS 2921:             Sloučeniny s aminovou funkcí.

            Mimo číslo HS 2922:             Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí.

            Mimo číslo HS 2923:             Kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované.

            Mimo číslo HS 2926:             Sloučeniny s nitrilovou funkcí.

            Mimo číslo HS 2927:             Diazo-, azo- nebo azosloučeniny.

            Mimo číslo HS 2929:             Sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí.

Kapitola 30:    Farmaceutické výrobky.

Kapitola 31:    Hnojiva.

Kapitola 32:    Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty.

Kapitola 33:    Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky.

Kapitola 34:    Mýdlo, organické povrchové aktivní látky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry.

Kapitola 35:    Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy.

Kapitola 37:    Fotografické nebo kinematografické zboží.

Kapitola 38:    Různé chemické výrobky.

            Mimo číslo HS 3819:             Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů.

Kapitola 39:    Plasty a výrobky z nich.

            Mimo číslo HS 3903:             Polymery styrenu v primárních formách.

Kapitola 40:    Kaučuk a výrobky z něj.

            Mimo číslo HS 4011:             Nové pneumatiky, z kaučuku pneumatiky.

Kapitola 41:    Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně.

Kapitola 42:    Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového).

Kapitola 43:    Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich.

Kapitola 44:    Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí.

Kapitola 45:    Korek a korkové výrobky.

Kapitola 46:    Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných materiálů; košíkářské a proutěné výrobky.

Kapitola 47:    Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět).

Kapitola 48:    Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky.

Kapitola 49:    Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány.

Kapitola 65:    Pokrývky hlavy a jejich části a součásti.

Kapitola 66:    Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti.

Kapitola 67:    Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů.

Kapitola 68:    Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky.

Kapitola 69:    Keramické výrobky.

Kapitola 70:    Sklo a skleněné výrobky.

Kapitola 71:    Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince.

Kapitola 73:    Výrobky ze železa nebo oceli.

Kapitola 74:    Měď a výrobky z ní.

Kapitola 75:    Nikl a výrobky z něho.

Kapitola 76:    Hliník a výrobky z něho.

Kapitola 77:    Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému.

Kapitola 78:    Olovo a výrobky z něho.

Kapitola 79:    Zinek a výrobky z něho.

Kapitola 80:    Cín a výrobky z něho.

Kapitola 81:    Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich.

Kapitola 82:    Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů.

            Mimo číslo HS 8205:             Ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; pájecí lampy; svěráky, upínáky a podobné nářadí, jiné než příslušenství, části a součásti obráběcích strojů; kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou ovládané brusné kotouče s rámovou konstrukcí

            Mimo číslo HS 8207:             Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo upevňování šroubů), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích.

Kapitola 83:    Různé výrobky z obecných kovů.

Kapitola 84:    Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti.

            Mimo číslo HS 8406:             Parní turbiny.

            Mimo číslo HS 8408:             Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou).

            Mimo číslo HS 8445:             Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje pro spřádání a dopřádání, zdvojování nebo kroucení a ostatní stroje a přístroje pro výrobu textilních přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů) a stroje pro přípravu textilních přízí pro zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447.

            Mimo číslo HS 8453:             Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje.

            Mimo číslo HS 8455:             Válcovací stolice a válcovací tratě na kovy a jejich válce.

            Mimo číslo HS 8459:             Obráběcí stroje (včetně strojů s pohyblivou hlavou) pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů úběrem kovu, jiné než soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) čísla 8458.

Kapitola 85:    Elektrické stroje, přístroje, zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům.

            Mimo číslo HS 8513:             Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na suché články, akumulátory, magneta), jiné než osvětlovací přístroje a zařízení čísla 8512.

            Mimo číslo HS 8515:             Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické impulsy nebo plazmové oblouky k pájení na měkko, pájení natvrdo a svařování, též schopné řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo cermetů za tepla.

Kapitola 86:    Drážní vozidla dráhy železniční, drážní vozidla dráhy tramvajové a jejich části, součásti železničního svršku železničních a tramvajových kolejí, zabezpečovací zařízení všeho druhu (bez elektrického pohonu).

            Mimo číslo HS 8602:             Ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy; zásobníky (tendry).

            Mimo číslo HS 8603:             Železniční nebo tramvajové osobní vozy, nákladní vozy a podvozky, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604.

            Mimo číslo HS 8605:             Železniční nebo jiné kolejové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a ostatní vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu (s výjimkou vozů čísla 8604).

            Mimo číslo HS 8606:             Železniční nebo jiné kolejové nákladní vozy a vagóny, bez vlastního pohonu.

            Mimo číslo HS 8607:             Části a součásti železničních nebo jiných kolejových lokomotiv nebo vozidel.

Kapitola 87:    Vozidla jiná kolejová, jejich části, součásti a příslušenství.

            Mimo číslo HS 8701:             Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709).

            Mimo číslo HS 8702:             Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče.

            Mimo číslo HS 8703:             Osobní automobily a ostatní motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů.

            Mimo číslo HS 8708:             Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

            Mimo číslo HS 8709:             Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zvedacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti.

            Mimo číslo HS 8714:             Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713.

Kapitola 89:    Námořní a říční lodě a jiná plavidla.

            Mimo číslo HS 8901:             Lodě pro osobní a poštovní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů.

Kapitola 90:    Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství.

            Mimo číslo HS 9005:             Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; ostatní astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy, vyjma radioastronomických přístrojů.

            Mimo číslo HS 9011:             Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci.

            Mimo číslo HS 9013:             Výrobky s kapalnými krystaly, jinde zvlášť neuvedené ani nezahrnuté; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté.

            Mimo číslo HS 9014:             Busoly, včetně navigačních kompasů; jiné navigační nástroje a přístroje.

            Mimo číslo HS 9017:             Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry) jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá.

            Mimo číslo HS 9018:             Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku.

            Mimo číslo HS 9019:             Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje, oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje.

            Mimo číslo HS 9020:             Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, vyjma ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů.

Kapitola 91:    Hodiny a hodinky a jejich části a příslušenství.

Kapitola 92:    Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů.

Kapitola 94:    Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby.

            Mimo číslo HS 9401:             Sedadla (vyjma sedadel zařazených do čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti.

Kapitola 95:    Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství.

Kapitola 96:    Různé výroby

Informace

Právní předpis č. 40/2004 Sb. nabývá účinnosti dnem 1.5.2004, s výjimkou ustanovení §3 odst. 1 písm. f), §4 odst. 1 písm. e), §27 odst. 6, §31 odst. 4, §49 odst. 3 písm. b), c) a d), §56 odst. 2 písm. b), §61 odst. 2, §69 odst. 2, §83 odst. 2 písm. b), §84 odst. 1 písm. b), §84 odst. 3 a §95, která nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU (1.5.2004); ustanovení §4 odst. 1 písm. o) a p) a §49 odst. 3 písm. f) a g) pozbývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU (1.5.2004).

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

s účinností od 1.10.2004

437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

s účinností od 26.7.2004

Znění jednotlivých právních norem jiných právních předpisů v odkazech není aktualizováno, pokud se jich netýká derogační změna shora uvedeného právního předpisu.

© Mgr. Jana Hamplová

advokátka