Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

O nás

O práci advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, působní již od roku 1999. Poskytuje v rámci celé ČR právní služby s výrazným zaměřením na oblast práva územních samospráv (obce, městyse, města a kraje). V tomto oboru dosáhla řadu významných judikátů a je respektovanou autoritou.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová publikuje v odborném tisku a je autorkou vlastního a populárního vzdělávacího projektu MUNICIPAL. Byla rovněž odbornou garantkou celorepublikového vzdělávacího projektu AKADEMIE SAMOSPRÁV.

Zastupuje jak u obecných soudů (okresní, krajské a vrchní), tak u Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR.

Její znalosti jsou výrazně podpořeny osobní zkušeností s prací v zastupitelstvu a ve funkci starostky města. Specializaci na právo samospráv si zvolila již na univerzitě, a stala se v průběhu let v daném oboru jednou z nejvýraznějších osobností na jeho praktické uplatňování.

Spolupracuje v dané oblasti se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Českou advokátní komorou, redakcí Moderní obce a řadou dalších subjektů.

Je odborným garantem profesního studia MBA v oblasti samosprávy, který organizuje v rámci vlastního projektu MUNICIPAL.


„Proč samospráva? Myslím, že mi byla souzena“, říká s úsměvem advokátka, která je mezi starosty tak populární, že má i vlastní fan klub.


Profesní životopis

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

advokátní praxe v oblasti samosprávy – působnost – celá ČR

 

autorka vzdělávacího projektu MUNICIPAL

(přednášky – publikace – CD – kongresy)

odborný garant vzdělávacího projektu AKADEMIE SAMOSPRÁV

 

Sídlo: Olomoucký kraj, Mohelnice, Olomoucká 36

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

odborná praxe

od 1995 advokacie

specializace – oblast samosprávy ve všech souvislostech

osobní zkušenosti v oblasti samosprávy

1988 – 1990 – úřednice MÚ

1990 – 1991 – tajemnice městského úřadu

1998 až 2014 – členka zastupitelstva města

2013-2014 starostka města

Vzdělání:

 • Gymnázium Zábřeh na Moravě – zakončeno maturitní zkouškou
 • Střední škola sociálně právní Česká Třebová – zakončeno maturitní zkouškou
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Téma diplomové práce: Orgány obce
 • Advokátní zkoušky – 1999

Zaměstnání:

 • státní správa – sociální odbor MÚ (1987-1990)
 • samospráva – tajemnice úřadu (1991)
 • soukromý sektor – od roku 1992

1992 až 1995 organizační poradce a média

od 1995 advokacie

od roku 1999 samostatná advokátní kancelář

v roce 2009 vytvořila vzdělávací projekt MUNICIPAL

2013-2014 – rok vykonávala funkci starostky města

v roce 2016 se stala odborným garantem projetu AKADEMIE SAMOSPRÁV

Specializace advokátní kanceláře:

 • klasické obory práva se zaměřením na jejich aplikaci v samosprávě

– interdisciplinární přístup

 • veřejná správa – komplexní včetně správního soudnictví a ústavního práva
 • státní správa
 • samospráva

V jejich rámci mimo jiné:

 • přístup k informacím, schvalovací procesy orgánů obcí a měst
 • základní ústavní práva a svobody v oblasti samosprávy
 • právní pomoc proti zásahům orgánů státní správy a samosprávy (dotace, ÚOHS a jiné)

právní pomoc obcím, městům, krajům (občanskoprávní a obchodní vztahy a další

Publikační činnost a jiná odborná činnost:

Odborný tisk:

Moderní obec (kmenová autorka dnes členka redakční rady)

Veřejná správa, Právní rádce, Bulletin advokacie, Stavitel, Stavebnictví

Denní tisk

Vyjádření a stanoviska k otázkám samosprávy

Samostatné části publikací – autorka

Řízení měst a obcí, Místní orgány a právo (Dr.Josef Raabe)

Samostatné publikace:

Komunální politik profesionál

Kraj od A do ZET

Profesionální zastupitel (celkem 3 vydání)

Kaleidoskop pro samosprávu

Právní jednání obcí a měst (publikace projektu AKADEMIE)

Přehled pravomocí orgánů obcí a měst (publikace projektu AKADEMIE)

Odpovědnost člena zastupitelstva (publikace projektu AKADEMIE)

Formální náležitosti listin samosprávy (publikace projektu AKADEMIE)

Jak nebýt na radnici za blbce – s Davidem Gruberem

Zákon o obcích (komentář) – Koudelka – Průcha – Hamplová

Soutěžní práce

Publikační soutěž mladých advokátů

 • zvláštní ocenění – Advokát na prahu 3. tisíciletí
 • místo (1. neuděleno) – vývoj samosprávy v ČR od roku 1990

Autorka projektu vzdělávání krajských úředníků realizovaným Institutem pro vzdělávání a informace (ILEI) Praha v letech 2001-2002 ve spolupráci s Velvyslanectvím USA.

Přednášková činnost

Rok 2001-2002 – Přednášky pro samosprávu financované Vyslanectvím USA

V roce 2002 a 2003 přednášela předmět Územní samospráva na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2009 a 2011 – přednášela na Filozofické fakultě Brno – politologie – právo územních samospráv

Pořádá vlastní vzdělávací semináře v oblasti veřejné správy, a jako lektorka pro jiné subjekty.

Významnější přednášky:

Senát PČR – 2005 – přednáška na akci Obce a kamenolomy na jejich území – práva samosprávy

Poslanecká sněmovna P ČR – 4. května 2010 – přednáška na téma nutné legislativní změny v zákoně o obcích.

Právní prostor 2012 – téma Kam kráčí územní samospráva na prahu 3. tisíciletí

Sympozium Nejvyššího soudu ČR na téma judikatury místní samosprávy – 2012

Konference pro samosprávu ČR – 2012 – Slušovice

Kongres FORUM MUNICIPAL 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 – organizátorka, lektorka

Odborné školení pro Ministerstvo vnitra ČR pro kriminalisty z krajů ČR

2016, 2017, 2018 – AKADEMIE SAMOSPRÁV – přednášky pro 14 krajů ČR – právní jednání obcí a měst

Stálá lektorka vlastního projektu MUNICIPAL – přednášky v celé ČR na téma právo ve veřejné samosprávě

Pravidelná účast na akcích Sněmovny a Senátu s tématy samosprávy