Z NAŠICH PŘÍPADŮ

ÚSTAVNÍ NÁLEZY – zastupující advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • Duben 2001nález Ústavního soudu v případu obce Dolní Bečva – precedent, který změnil nazírání na právní úkony starostů obcí bez souhlasu k tomu příslušných orgánů obce. Výrok: Starosta sám není oprávněn podepsat významný majetkoprávní úkon obce. Obec uspěla, když namítala, že starosta sám nesměl podepsat směnečné rukojemství obce v řádech desítek milionů korun. Advokátka Jana Hamplová se věci ujala jako poslední v řadě, a několik měsíců poté, kdy otevřela vlastní advokátní kancelář. Právní obranu postavila zcela jinak, a to na základě pravomocí starosty, a Ústavní soud jí dal plně za pravdu. Obci Dolní Bečva zachránila majetek za desítky milionů korun.  
  • Listopad 2016 – nález Ústavního soudu, město Pelhřimov – péče o stromy na veřejném prostranství – významný precedent o mezích státu ukládat obcím a městům povinnosti – Výrok: Ústavní soud dal městu za pravdu s tím, že o majetek státu na veřejném prostranství se musí starat stát, a předchozí rozsudky zrušil
  • Listopad 2021 – nález Ústavního soudu – ústavním nálezem bylo vyhověno ústavní stížnosti svazku obcí Čistá Odra, který se bránil odvodu dotací zpět do státního rozpočtu. Ústavní soud konstatoval porušení práva na ochranu majetku ve spojení s porušením práva na spravedlivý soudní proces.   
 • Duben 2022 – rozsudek NSS ČR + ústavní nález – právo na vstup do krajiny – Obec Březová a spol. – bylo vyhověno žalobnímu návrhu a bylo dosaženo zrušení opatření obecné povahy, které zakazovalo průchod soukromou oborou 
 • Květen 2022 –  nález Ústavního soudu ČR – Obec Ladná – zrušení rozhodnutí státního zastupitelství o ustanovení opatrovníka obcí v souvislosti s trestním řízením. Ústavní soud konstatoval, že obci nesmí být ustanoven opatrovník tehdy, pokud si jej ustanovila z řad advokátů sama.  
 • Srpen 2023 – nález Ústavního soudu – Obec Vracov: „Napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu je výsledkem formalistického přístupu bez dostatečného zhodnocení jedinečných okolností věci, jakož i ústavněprávního posouzení obsahu práva obce na samosprávu a mezí pro zásah státu do samosprávy obce v oblasti územního plánování, v čemž Ústavní soud shledal porušení práva stěžovatelky na samosprávu a jejího práva na soudní ochranu.“ Obci hrozilo, že dojde ke změně pravomocného územního plánu v rozporu s její vůlí na základě iniciativy jednoho spolku. Soudy daly spolu za pravdu proto, že se ztotožnily s jeho „názorem“. Ústavní soud však ten top přístup odmítl, a označil ho ze strany obecných soudů za protiústavní.    

PRECEDENTNÍ KAUZY – zastupující advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

 • 2001 – první soudní spor v ČR proti samosprávnému subjektu – městu Mohelnice – pro neposkytnutí informací o důvodech mimořádných odměn úředníků MÚ. Výrok: Město musí poskytnout informace o důvodech mimořádných odměn.
 • 2004 – soudní spor o poskytnutí informací – kopie vyšetřovacího spisu pro oznamovatele – vítězný rozsudek. Výrok: Policie musí poskytnout fotokopii vyšetřovacího spisu oznamovatelům trestného činu překračování pravomoci veřejného činitele, starosty obce
 • 2004 – precedentní rozsudek Vrchního soudu v Olomouci – Výrok: Zastupitelstvo obce nemůže přijímat platné právní úkony na neveřejném zasedání ani na zasedání, které nebylo řádně svoláno
 • 2004 – vítězný rozsudek – ochrana osobnosti – za článek v místním tisku město hradilo 250.000,- Kč
 • 2005 – rozsudek OS Vyškov – Výrok: neplatnost právního úkonu obce při nedostatečném zveřejnění na úřední desce obce
 • 2006 – Výrok: povinnost zveřejnit informace z policejního spisu – KS Ostrava
 • 2007 – vítězný rozsudek – ochrana osobnosti za urážku zastupitele – omluva a 30.000,- Kč
 • 2009 – Významné majetkoprávní rozhodnutí: prominutí 130 mil. – vrácení dotací a penále – rozhodnutí MF ČR
 • 2011 – neplatnost právního úkonu Statutárního města Opava z důvodu rozporu s dobrými mravy
 • 2013 – neplatnost právního úkonu obce Hamr na Jezeře (nájemní smlouva) pro rozpor záměru s uzavřenou smlouvou (ve prospěch obce)
 • 2014 – NSS Brno – (Obec Sebranice) uspěla proti státu ve věci požadavku na vrácení dotací – precedentní rozsudek, který říká, že za každé porušení dotačních pravidel nelze chtít celou dotaci zpět, že stát musí zvažovat závažnost a dopady porušení
 • 2015 – KS Praha – precedentní rozsudek ve věci vrácení dotací – nelze chtít vrácení dotací, když porušení nemělo vliv ani na pořadí zakázek, ani na realizaci dotační akce, ani na výsledek akce
 • 2015 – Nejvyšší soud ČR – precedentní rozsudek ve věci pracovního poměru neuvolněného místostarosty ve vztahu k městu („tento pracovní poměr je možný“)
 • 2015 – úspěšné zastoupení Dětského domova v soudním sporu s odvolaným ředitelem.
 • 2015 – NSS ČR – zrušení rozsudku KS Hradec Králové o nepřipuštění projednání žalobního návrhu v případě stejné argumentace jako v odvolání – stejná právní argumentace není soudnímu projednání překážkou  
 • 2016kauza města Dašice – významný precedent – Výrok: stát nemůže zasahovat do rozhodování města, pokud se město pohybuje v mezích zákona (prodej za cenu v místě a čase obvyklou, ale nikoliv nejvyšší nabídce) – soud dal městu za pravdu
 • 2018 – KS Ostrava – precedentní rozsudek – možnost uplatnění zadržených dotací v civilním řízení u obecného soudu z právního titulu bezdůvodného obohacení
 • 2018 – Obec Březová proti státu – Soud přiměl stát uzavřít v mimosoudním řízení kupní smlouvu, když předtím stát dva a půl roku jednal v rozporu s dobrými mravy. V případě neuzavření smíru byl soud rozhodnut přikázat tuto smlouvu uzavřít rozhodnutím soudu.
 • 2018 – vyhovění odvolání města – snížení odvodu dotace ze 15.500.000,- Kč na 700.000,- Kč