Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Z našich případů

2001 – ústavní nález v případu obce Dolní Bečva – precedent, který změnil nazírání na právní úkony starostů obcí bez souhlasu k tomu příslušných orgánů obce. Výrok: Starosta sám není oprávněn podepsat významný majetkoprávní úkon obce.

2001 – první soudní spor v ČR proti samosprávnému subjektu – městu Mohelnice – pro neposkytnutí informací o důvodech mimořádných odměn úředníků MÚ. Výrok: Město musí poskytnout informace o důvodech mimořádných odměn.

2004 – soudní spor o poskytnutí informací – kopie vyšetřovacího spisu pro oznamovatele – vítězný rozsudek. Výrok: Policie musí poskytnout fotokopii vyšetřovacího spisu oznamovatelům trestného činu překračování pravomoci veřejného činitele, starosty obce

2004 – precedentní rozsudek Vrchního soudu v Olomouci – Výrok: Zastupitelstvo obce nemůže přijímat platné právní úkony na neveřejném zasedání ani na zasedání, které nebylo řádně svoláno

2004 – vítězný rozsudek – ochrana osobnosti – za článek v místním tisku město hradilo 250.000,- Kč

2005 – rozsudek OS Vyškov – Výrok: neplatnost právního úkonu obce při nedostatečném zveřejnění na úřední desce obce

2006 – Výrok: povinnost zveřejnit informace z policejního spisu – KS Ostrava

2007 – vítězný rozsudek – ochrana osobnosti za urážku zastupitele – omluva a 30.000,- Kč

2009 – Významné majetkoprávní rozhodnutí: prominutí 130 mil. – vrácení dotací a penále – rozhodnutí MF ČR

2010 – zrušení voleb – nález Ústavního soudu obec Karlova Studánka

2011 – neplatnost právního úkonu Statutárního města Opava z důvodu rozporu s dobrými mravy

2013 – neplatnost právního úkonu obce (nájemní smlouva) pro rozpor záměru s uzavřenou smlouvou (ve prospěch obce)

2014 – NSS Brno – (Obec Sebranice) uspěla proti státu ve věci požadavku na vrácení dotací – precedentní rozsudek, který říká, že za každé porušení dotačních pravidel nelze chtít celou dotaci zpět, že stát musí zvažovat závažnost a dopady porušení

2015 – květen – KS Praha – precedentní rozsudek ve věci vrácení dotací – nelze chtít vrácení dotací, když porušení nemělo vliv ani na pořadí zakázek, ani na realizaci dotační akce, ani na výsledek akce

2015 – Nejvyšší soud ČR – precedentní rozsudek ve věci pracovního poměru neuvolněného místostarosty ve vztahu k městu („tento pracovní poměr je možný“)

2015 – úspěšné zastoupení Dětského domova v soudním sporu s odvolaným ředitelem.

Říjen 2015 – NSS ČR – zrušení rozsudku KS Hradec Králové o nepřipuštění projednání žalobního návrhu v případě stejné argumentace jako v odvolání – stejná právní argumentace není soudnímu projednání překážkou 

Červenec 2016kauza města Dašice – významný precedent – Výrok: stát nemůže zasahovat do rozhodování města, pokud se město pohybuje v mezích zákona (prodej za cenu v místě a čase obvyklou, ale nikoliv nejvyšší nabídce) – soud dal městu za pravdu

Listopad 2016 – nález Ústavního soudu – péče o stromy na veřejném prostranství – významný precedent o mezích státu ukládat obcím a městům povinnosti – Výrok: ústavní soud dal městu za pravdu s tím, že o majetek státu na veřejném prostranství se musí starat stát, a předchozí rozsudky zrušil

Březen 2018 – KS Ostrava – precedentní rozsudek – možnost uplatnění zadržených dotací v civilním řízení u obecného soudu z právního titulu bezdůvodného obohacení

Červen 2018 – Obec Březová proti státu – Soud přiměl stát uzavřít v mimosoudním řízení kupní smlouvu, když předtím stát dva a půl roku jednal v rozporu s dobrými mravy. V případě neuzavření smíru byl soud rozhodnut přikázat tuto smlouvu uzavřít rozhodnutím soudu.

Srpen 2018 – vyhovění odvolání města k NSS ČR – snížení odvodu dotace ze 15.500.000,- Kč na 700.000,- Kč

Listopad 2021 – ústavní nález – ústavním nálezem bylo vyhověno ústavní stížnosti svazku obcí Čistá Odra, který se bránil odvodu dotací. Ústavní soud konstatoval porušení práva na ochranu majetku ve spojení s porušením práva na spravedlivý soudní proces.