Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2010 – Pronájem nemovitostí

2010 – Pronájem nemovitostí

Pronájem nemovitostí: Obecní rada nebo obecní zastupitelstvo?

Ohlasy na článek o hospodaření s majetkem obce mne přiměly věnovat se tématu pronájmu nemovitého majetku obce podrobněji, a to už proto, že jsem ve vztahu k pravomoci orgánů obce uvedla, že náležitosti smluv (které především byly tématem této části článku) schvaluje obecní zastupitelstvo. Podle stávající dikce zákona je tímto orgánem obecní rada, neboť právě ona rozhoduje dle § 45, písm. p/ o ostatních otázkách spadajících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu. Pravdu měli tedy ti čtenáři, kteří mě na tuto nepřesnost, vzniklou zkrácením textu dané části, upozornili.

To, že o pronájmu obecního nemovitého majetku rozhoduje obecní rada, však neplatí naprosto bezvyjímečně, a v praxi se čím dál častěji setkávám s tím, že v případě dlouhodobých pronájmů, anebo pronájmů velkého rozsahu (co se týče velikosti nemovitostí a tím i ceny za pronájem), si vyhrazuje rozhodnutí obecní zastupitelstvo. Na tuto výhradu mají zastupitelé samozřejmě právo. Někdy přenese na obecní zastupitelstvo rozhodnutí z různých důvodů sama obecní rada. (O tomto jsem se chtěla zmínit, redukce textu si však vyžádala zkrácení a tím se k pronájmům nesprávně přiřadilo obecní zastupitelstvo.)

Uvedu konkrétní praktický příklad, kdy respektování textu zákona bez výhrady zastupitelstvem by vyvolalo nelogický nepoměr.

Případ první:

Obec hodlá prodat proužek pozemku lemující garáže, ke každé cca 4 m2 výměry za celkovou cenu 120,- Kč. O prodeji rozhoduje dle zákona obecní zastupitelstvo se všemi náležitostmi.

Případ druhý:

Obec hodlá pronajmout rozsáhlý areál místního podniku, kdy jen roční nájemné činí 1.000.000,- Kč, režim užívání upravuje smlouva o 30 stranách textu, a kdy kvůli nutným investicím je pronájem uzavírán na dobu 10 let – a zde by bez výhrady zastupitelstvem měla dle zákona rozhodovat pouze obecní rada, navíc neveřejně.

Přestože nelze z hlediska zákona proti tomuto postupu nic namítat, nepoměr mezi závažnosti obou rozhodnutí je evidentní. Proto se často v praxi přistupuje k tomu, že o podobných pronájmech hlasuje obecní zastupitelstvo (zejména tam, kde se nevolí obecní rada, a měl by rozhodnout sám starosta).

Důvody jsou dva: Jednak je to již zmíněná závažnost, kterou starosta, resp. obecní rada pociťuje, a vítá rozhodnutí zastupitelstvem, jednak je to snaha starosty (obecní rady) zvýšit objektivitu rozhodování navenek, jinými slovy přenést odpovědnost na nejvyšší orgán obce.

Záleží tedy čistě na místních poměrech, místní situaci a představách členů obou orgánů obce, jaký postup pro konkrétní pronájmy zvolí.

Podle mého názoru je tedy možné zformulovat otázku pronájmů nemovitostí ve vztahu k orgánům obce takto:

Ze zákona rozhoduje o pronájmech obecní rada (v obcích, kde se obecní rada nevolí, starosta obce).

O pronájmech však může rozhodovat i obecní zastupitelstvo, a to v těchto případech:

a/ rozhodování si vyhradí (buď obecně o všech pronájmech, anebo o pronájmech zásadnějších)

b/ obecní rada (starosta) rozhodnutí obecnímu zastupitelstvu přenechá (požádá je o rozhodnutí)

c/ starosta rozhodnutí obecní rady pozastaví v rámci svého sistačního oprávnění a poté rozhoduje zastupitelstvo.

Setkávám se také z dotazy, zdali může obecní zastupitelstvo změnit rozhodnutí obecní rady, co se týče pronájmu nemovitosti. Zastávám názor, že pokud již bylo rozhodnuto a smluvní vztah byl uzavřen, není to žádoucí a patrně ani v souladu s textem stávajícího zákona. Členové obecního zastupitelstva by měli z vlastního zájmu sledovat vyhlášená výběrová řízení na pronájmy nemovitostí a měli by umět zasáhnout včas, tedy výhradou rozhodování předem, a to především pro právní jistotu zúčastněných.

Často se nyní také objevují kombinovaná výběrová řízení, např. se zadáním “na návrh na využití objektu”, přičemž tento návrh může být k odkoupení, na pronájem, na vložení do obchodní společnosti či nadace atd. Pak by mělo

rozhodovat též obecní zastupitelstvo.

Poslední souvislost, kterou ve vztahu k pronájmům a orgánům obce uvedu, je připomenutí jedné zásadní věci. Kdybychom totiž zvolili přístup jiný, totiž že o pronájmech rozhoduje vždy a výhradně obecní rada a obecní zastupitelstvo je nemůže nijak ovlivnit, mohlo by se stát, že ambiciózní členové obecní rady pronajmou obecnímu zastupitelstvu “pod rukama” veškerý nemovitý majetek obce takovým způsobem, že se stane na mnoho let díky těmto závazkům např. neprodejný. Jinými slovy nejvyšší orgán obce by neměl šanci ovlivnit své záměry o možných budoucích dispozicích s nemovitým majetkem.

A to jistě nebylo úmyslem zákonodárce.

© Mgr. Jana Hamplová

advokátka